| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Technická fakulta

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Katedry

Katedra materiálu a strojírenské technologie

Základní informace

Základní informace

Kontakt
Vedoucí:
Photo/Foto: Müller Miroslav, doc. Ing. Ph.D.
Zástupce vedoucího:
Photo/Foto: Chotěborský Rostislav, doc. Ing. Ph.D.
Tajemník:
Photo/Foto: Chotěborský Rostislav, doc. Ing. Ph.D.
Sekretariát:
Photo/Foto: Budíková Marta, Ing.
Historie
Po založení Fakulty mechanizace zemědělství v roce 1952 spadala činnost současné Katedry materiálu a strojírenské technologie pod Katedru opravářství. Katedra jako samostatný útvar vznikla v roce 1955 vyčleněním z výše uvedené katedry.
V počátečním období činnosti samostatné Katedry materiálu a mechanické technologie byla zajišťována výuka pouze čtyř předmětů, jmenovitě: Dílenská praxe, Nauka o materiálu, Technologie I a Technologie II. V dlouhém období existence samostatné katedry podle aktuální potřeby nové předměty vznikaly, některé zanikaly nebo byly transformovány v jiné s novým obsahem. Největší nárůst počtu předmětů vyučovaných na katedře nastal po roce 1990. Při změnách studijních plánů se ukázalo jako účelné zahájit výuku nových povinných a volitelných předmětů, rozšiřujících a prohlubujících obsah a rozsah předmětů stávajících. Jednalo se o předměty Dílenská praxe, Speciální strojírenská technologie a Perspektivní konstrukční materiály. Se změnou studijních plánů v polovině 90. let byla zahájena výuka dalších zcela nových předmětů, a to Základy strojírenské technologie, Zpracovny nekovového odpadu a Zpracovny kovového odpadu. Pro posluchače doktorského studia byly vytvořeny dva nové předměty, a to Konstrukční materiály a strojírenská technologie a Teorie výrobních procesů. Pro posluchače studující v anglickém jazyku byl koncipován předmět Material Science. V současnosti katedra nabízí posluchačům technické fakulty celkem 12 předmětů, a to v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Všechny předměty jsou nabízeny studentům prezenční i kombinované formy studia.
Zaměření
Katedra materiálu a strojírenské technologie, jak vyplývá již z jejího názvu, se zabývá problematikou oborů „nauka o materiálu“ a „strojírenská technologie“.
Pedagogická činnost
Pedagogové katedry v současnosti garantují výuku celkem 11 předmětů určených posluchačům všech oborů a stupňů výuky na technické fakultě, a to v prezenční i kombinované formě studia. Na dalším předmětu určeném doktorandům se katedra podílí v rozsahu 1/3 semestru. Katedra je zapojena i do cyklu celoživotního vzdělávání – tzv. Univerzity třetího věku.

Pro studenty bakalářského a magisterského studia katedra nabízí 9 předmětů, pro posluchače doktorského studia 2 předměty a pro posluchače navazujícího magisterského studia 1 předmět vyučovaný v angličtině.
Výzkumná činnost
• studium vlastností funkčních povrchů součástí z hlediska jejich odolnosti proti opotřebení, korozi, obrobitelnosti a dalších vlastností,
• problematiku degradace materiálů,
• studium technologií spojování (např. svařování, lepení, pájení, nýtování, atd.) a dělení (plamenem, laserem, kapalinovým paprskem, atd.) kovových i nekovových materiálů,
• studium technologie briketování a paketování nekovových a kovových materiálů a technologie peletování,
• příp. další témata odpovídající zaměření naší katedry, jejichž řešení se ukazuje být zajímavé a perspektivní.
Zahraniční styky
Naše katedra má dlouhodobě nadstandardní spolupráci s Katedrou spolahlivosti strojov MF SPU v Nitře. V jejím rámci jsou každoročně pořádány výměnné přednášky pedagogů pro posluchače magisterského a doktorského studia partnerských fakult. Tradičně vynikající spolupráci máme i s Katedrou výrobných technológií a materiálov FEVT TU ve Zvolenu. Neformální kontakty máme ještě s některými dalšími univerzitními pracovišti v zahraničí, např. FS TU Košice, NNTI Kyjev, OMU Samsun a MGAU Moskva.
Další aktivity
Cílem každodenní práce všech členů naší katedry je stálé zvyšování úrovně a kvality výuky. V přednáškách jsou prezentovány výsledky vlastního výzkumu prováděného na katedře. Na vybrané přednášky jsou dle možností zváni významní odborníci z výzkumných ústavů, pracovníci z praxe i zástupci renomovaných tuzemských a zahraničních firem. V předmětech navazujícího studia jsou nedílnou součástí terénní cvičení.
 
page foot