Podání přihlášky ke studiu

LIFE - Nature and biodiversity, Environmental governance and information

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
19.06.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

Evropská komise otevře 4. dubna 2019 výzvu programu LIFE pro rok 2019 pro financování tradičních projektů.

Program LIFE jako finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima slouží k podpoře a rozvoji environmentální legislativy v Evropské unii. Podporuje projekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU. Jeho cílem je přispět k rozvoji nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje a je odolné i ohleduplné vůči klimatu, a napomáhat k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí a biodiverzity.

Komunitární program LIFE umožňuje financovat řadu různých opatření a aktivit zaměřených na dlouhodobá a udržitelná řešení problémů v oblasti životního prostředí a klimatu. Tradiční projekty jsou vyhlašovány v podprogramech Životní prostřední a Oblast klimatu. Tradiční projekty musí být v souladu s jednou nebo více tematickými prioritami, které jsou stanoveny v rámci tří prioritních oblastí jednotlivých podprogramů.

Podprogram Environment (Životní prostředí):
- Nature & Biodiversity
- Environmental Governance & Information

Typy tradičních projektů:
Projekty pro osvědčené postupy / dobré praxe (best practice) uplatňují vhodné, ekonomické a nejmodernější techniky, metody a přístupy zohledňující specifický kontext projektu.
Demonstrační projekty uvádějí do praxe, testují, vyhodnocují a šíří akce, metodiky nebo přístupy, které jsou nové nebo neznámé v daném kontextu projektu, například v kontextu geografickém, ekologickém, socioekonomickém, a které by bylo možné uplatnit někde jinde za podobných okolností.
Pilotní projekty uplatňují techniku nebo metodu, která nebyla nikdy a nikde uplatněna ani testována, nabízí potenciální výhody související se životním prostředím nebo klimatem v porovnání s aktuálním osvědčeným postupem a lze ji následně uplatnit ve větším měřítku v podobných situacích.
Projekty pro informace, povědomí a šíření (informační) podporují komunikaci, šíření informací a zvyšování povědomí o životním prostředí a opatření v oblasti klimatu.

Typický projekt LIFE:
- Je inovativní a kreativní
- Přispívá k naplňování, nebo rozvoji evropské environmentální legislativy
- Rozpočet 1-8 mil. eur
- Doba realizace 3 – 6 let
- V případě partnerství doporučeno max. 5 partnerů
- Navazuje na výsledky předchozích projektů financovaných z EU
- Podporuje systémová řešení, která jsou dále udržitelná – zapojuje do realizace všechny zainteresované subjekty, pro které mohou mít výsledky projektu nějaký význam /včetně státní správy, neziskových organizací, odborné i laické veřejnosti/
- Má dopad i na jiné politiky EU
- Průběžně monitoruje a vyhodnocuje dosahované výsledky
- Přináší socioekonomické výhody

Novinka v předkládání žádostí pro podprogram Životní prostředí
Pro výzvu roku 2019 platí 2kolový systém předkládání projektových žádostí. 2kolový systém se týká pouze podprogramu Životní prostředí.
Při 2kolovém způsobu předkládání projektových žádostí bude v 1 kole odevzdáván pouze 10 stránkový koncept. Na základě hodnocení tohoto konceptu budou vybraní uchazeči pozváni do druhého kola, kdy se odevzdává již kompletní projektová žádost.
Při bodování konceptu projektu bude dán důraz na milníky projektu a sestavení logické struktury projektu vedoucí od počátečního ke koncovému stavu aktivit. Aktivity, které nepovedou ke konečnému stavu projektu a naplnění cílů projektu nemají být v projektu obsaženy. Všechny aktivity musí mít měřitelné indikátory a být provázány s rozpočtem projektu.

Výše dotace: 1 – 8 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 60 % (max. 75 % v případě, že je alespoň 50 % rozpočtu určena na přímá ochranářská opatření)
Předkládání projektových žádostí do: koncept do 19. 6. 2018, plná žádost v únoru 2020
Doba řešení: 3 – 6 let

Podporu zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Více informací naleznete zde.

English ☰ Menu