Podání přihlášky ke studiu

M-ERA.NET 2 Call 2019

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
18.06.2019
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Technologická agentura ČR vyhlásila v březnu mezinárodní výzvu M-ERA.Net 2 Call 2019 (ERA-NET Cofund) v rámci programu Horizont 2020 se zaměřením na materiálový výzkum.

Témata výzvy jsou:

  • Modeling for materials engineering and processing (M3PP)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced materialbased technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

Projekty musí být projektem aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které dosáhnou výsledků uplatňovaných v praxi (TRL 3-9). Seznam možných výsledků je uveden v přiložené prezentaci níže.

Způsobilí uchazeči: podniky, výzkumné organizace či fyzické osoby - podnikatelé

Uznatelnými náklady jsou: osobní náklady (mzdy, platy, pojistné, odměny), ostatní přímé náklady (náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, provozní náklady, opravy a údržba DHM a DNM, cestovné), subdodávky, nepřímé náklady (flat rate max. 25 % nebo full cost)

Návrhy projektů se podávají v rámci mezinárodní nebo následné národní výzvy. V rámci mezinárodní výzvy se podává nejprve zkrácená verze návrhu (pre-proposal), v případě úspěšného hodnocení jsou žadatelé vyzvání k předložení úplného návrhu (full proposal).

V návrhu projektu musí podat konsorcium složené z min. 3 projektových partnerů z min. dvou zemí, z nichž jeden je v roli koordinátora.

Elektronický systém pro podávání žádostí: https://m-era.net/submission/submission/call-2019/pscall_view

Více informací o ERA-NET Cofund - M-era.Net: https://m-era.net/

Výše dotace: Není stanovena, příklady rozpočtů jsou uvedeny v prezentaci níže
Celková alokace: 1 mil. EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: Výzva je navázána na pravidla programu TA ČR EPSILON, pro výzkumné organizace je nejvyšší intenzita podpory 100 % v případě, že v projektu vystupuje další česká firma, která dofinancuje 100 % pro výzkumnou organizaci, nejvyšší intenzita podpory na projekt je 60 % z celkových uznatelných nákladů pro všechny partnery, spoluúčast je 40 % (výzkumné organizace mohou projekt dofinancovat pouze z neveřejných zdrojů)
Doba řešení: max. 36 měsíců, zahájení projektu nejdříve 1. 5. 2020
Předkládání projektových žádostí: od 19. 3. do 18. 6. 2019 (12:00)

Soubory ke stažení:

190426_Workshop Cofundy_1

verze2_Vse_o_M-ERA.Net_2_Call_2019_1

English ☰ Menu