Podání přihlášky ke studiu

Program INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2019/11

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
10.09.2019
Poskytovatel
Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v červnu vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o finanční příspěvek v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.

Cílem programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy přeshraničních regionů. 

Výzva je vyhlášena pod prioritní osou: Využití inovačního potenciálu, investiční prioritou: Podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským prostředím, a specifickým cílem: Zintenzivnění využití výsledků aplikovaného výzkumu zejména malými a středními podniky.

Výzva je zaměřena na následující aktivity (žadatel/partner je povinen zvolit si minimálně jednu projektovou aktivitu):

  • Typ aktivity A) Přenos výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do praxi a jeho další komercializace subjekty působícími v přeshraničním regionu (např. v oblasti zelené ekonomiky a změny klimatu)
  • Typ aktivity B) Nástroje na efektivní identifikaci společných potřeb produktivního sektoru a včasnou orientaci výzkumných a vývojových aktivit na perspektivní odvětví a oblasti
  • Typ aktivity C) Příprava přeshraničních strategií na podporu inteligentního rozvoje a využití inovací s ohledem na cíle stanovené v národních strategiích inteligentní specializace a regionálních inovačních strategií (a podobné dokumenty).
  • Typ aktivity D) Optimalizace a spolupráce při využívání existující infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby podnikatelské základny v přeshraničním regionu.

Cílové skupiny:

  • Malé a střední podniky (MSP)

Místo realizace:

  • Slovensko: Trnavský, Trenčianský a Žilinský kraj
  • ČR: Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj

Projekt předkládá hlavní partner, který musí mít projektového partnera v druhém státě. Doporučuje se návrh projektu předem konzultovat v regionální  kanceláři daného kraje.

Výše dotace: 50 000 - 600 000 EUR, Alokace výzvy: 5 669 846 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: EU max. 85% na celý projekt, 5 % MMR, 10 % vlastní zdroje
Doba řešení: maximálně 24 měsíců
Předkládání projektových žádostí: do 10. září 2019 prostřednictvím informačního systému ITMS2014+

Další výzvy poskytovatele MMR

English ☰ Menu