Podání přihlášky ke studiu

Horizont 2020 - Bio-based Industries Call 2019

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
04.09.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

V dubnu byly otevřeny výzvy společného evropského podniku Bio-based industries pro rok 2019.

Společný podnik Bio-based Industries (Joint Undertaking Bio-based Industries) je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru (public-private partnership) rozvíjející udržitelný a konkurenceschopný průmysl biotechnologických odvětví v Evropě. Partnery tohoto podniku je Evropská komise a Konsorcium průmyslů biotechnologických odvětví (Bio-basec Industries Consortium). Cílem partnerství je, pod záštitou programu Horizont 2020, implementovat Strategické inovace a Výzkumnou Agendu (SIRA).

Výzvy cílí na čtyři strategické oblasti:

- Feedstock (suroviny) - Posílit udržitelné dodávky surovin z biomasy pro existující a nové hodnotové řetězce (např. využití bioodpadu, zhodnocení bioodpadu, zhodnocení akvakultury, zlepšení logistiky a před-zpracování lokální biomasy)

- Process (zpracování) - Optimalizovat efektivní zpracování pro integrované biorafinérie (např. elektrochemické zpracování, modelování pro bioprocesy, zlepšení biokatalyckých procesů, nové technologie pro dřevozpracující a papírenský průmysl, nové technologie pro biomasu, procesy zhodnocení cukru z lignocelulozové biomasy)

- Products (produkty) - Rozvoj inovativních přírodních produktů pro specifické využití trhu (např. přírodní aromata, biologicky rozložitelné/kompostovatelné/recyklovatelné obaly, pesticidy a hnojiva založená na přírodní bázi, konkurenceschopné stavební materiály a polymery založené na přírodní bázi, konkurenceschopná produkce proteinů pro potravinářské a krmné účely z alternativních a udržitelných zdrojů)

- Market uptake (přijetí trhu) - Tvorba a urychlení přijetí přírodních produktů na trh a jejich využívání (např. tvorba soudržného a stimulačního prostředí pro udržitelný průmysl biotechnologických odvětví v Evropě, Rozšíření průmyslu biotechnologických odvětví v Evropě, Identifikace příležitostí k propagaci profesí, vzdělávání a výzkumných aktivit v evropském průmyslu biotechnologických odvětví)

Návrhy projektů by měly ideálně pokrýt široké spektrum hodnotového řetězce, umožňovat výrobu ve velkém měřítku a mít silný dopad, měly by jasně adresovat, jaké jsou přínosy a očekávané dopady vzhledem ke strategickým oblastem výzvy. Projekty jsou posuzovány třemi hodnotícími kritérii: vědecká excelence, dopad a implementace. Návrh projektu může mít max. 70 stran (RIA a IA projekty), 50 stran (CSA projekty). Hodnotící proces žádostí bude trvat max. 5 měsíců od data uzavření výzvy.

Projekty podává konsorcium složené min. ze 3 partnerů z min. 3 různých zemí EU. V této výzvě je doporučováno zapojení podnikatelských subjektů, u IA typu akce dokonce povinně.

Podporované typy akcí: RIA (základní výzkum), IA (IA-DEMO - aplikovaný výzkum v demonstračních podmínkách, IA-FLAGSHIP - aplikovaný výzkum v praxi), CSA (koordinační a podpůrné akce)

Témata výzev pro rok 2019 jsou:

Více informací o výzvě naleznete na stránkách Joint Undertaking Bio-based Industries, v aktuálním pracovním programu, na portálu Funding & Tenders a v průvodci pro žadatele.

Výše dotace: od 500 tis. do 20. mil. EUR na projekt, záleží na jednotlivých výzvách, u každé výzvy je výše podpory rozdílná

Alokace výzvy: 135 mil. EUR na všechny výzvy BBI - JU

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 % pro neziskové organizace (univerzity, NGOs atd.), 100 % pro malé a střední podniky na RIA a CSA projekty, 70 % na IA projekty, 70 % pro velké podniky na IA projekty, 0 % na RIA a CSA projekty

Doba řešení: od 4. května 2020

Předkládání projektových žádostí: do 4. září 2019 (17:00), projekty se podávají prostřednictvím Funding & Tender Portalu, na kterém lze nalézt další potřebnou dokumentaci ke každé jednotlivé výzvě.

English ☰ Menu