Podání přihlášky ke studiu

Mobility ČR - Německo s dobou řešení 2022-2023

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
30.06.2021
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podporované společné výzkumné projekty jsou dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory společným výzkumným projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než dvakrát. Čtyřleté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy společného výzkumného projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Žádost o poskytnutí podpory na řešení společného výzkumného projektu musí být předložena paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů ve Spolkové republice Německo, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 200 000,- Kč/rok, tj. 400 000,- Kč na celou dobu řešení.

English ☰ Menu