Podání přihlášky ke studiu

2. kolo podávání přihlášek ke studiu spuštěno!

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů Technické fakulty

 

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky – vyplněním formuláře na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

 

Přihlášku lze podat od 11. 5. 2023 do 15. 7. 2023.

Aby došlo k plnému zaregistrování přihlášky v systému, je nutné zaplatit manipulační poplatek 750,- Kč, a to bankovním převodem, poštovní poukázkou (typ A) nebo platbou v hotovosti na pokladně ČZU. Číslo účtu 500022222/0800, konst. symbol 0179, specifický symbol – generován automaticky při vyplnění e-přihlášky, variabilní symbol 3175000123. Adresa příjemce: ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky.

Na každý přihlášený studijní program je nutno podat samostatnou přihlášku. Poplatek za služby spojené s přijímacím řízením se hradí za každý přihlášený studijní program zvlášť. Doklad o úhradě poplatku fakulta nepožaduje, je však třeba dodržet platební podmínky uvedené v elektronické přihlášce. Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o platbě v případě pochybností o jejím provedení. Na přihlášku, ke které nebude ani po výzvě poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude pohlíženo jako na nekompletní a bude po stanovené lhůtě, uvedené ve výzvě, vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoliv fázi přijímacího řízení.

 

TŘÍLETÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Druhé kolo příjímacího řízení je vyhlášeno pro následující studijní programy bakalářského stupně studia:

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma) s volbou specializace: A/ Zařízení v agropotravinářském komplexu nebo B/ Zařízení pro využití odpadů
 4. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 5. Inženýrství údržby (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)

Na základě nařízení děkana č. 5/2023 je přijímací zkouška je prominuta všem uchazečům, kteří se hlásí do studijních programů vyučovaných v českém jazyce.

Cizí státní příslušníci (neplatí pro občany Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium v programech vyučovaných v českém jazyce, musí v rámci přijímacího řízení složit zkoušku z českého jazyka, zkouška se skládá z písemné a ústní části. Její úspěšné složení je nutnou podmínkou pro studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce. Výjimku tvoří cizinci, kteří doloží maturitní zkoušku z českého jazyka.

Zkoušku z českého jazyka nelze nahradit doložením certifikátu či jiným dokumentem o zkoušce z českého jazyka získaného mimo Technickou fakultu ČZU v Praze. Maximální počet bodů, které lze ze zkoušky získat je 30, minimální celkový počet bodu pro splnění zkoušky je 18. Uchazeči budou seřazeni do pořadí dle počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči, splňující minimální bodovou hranici, podle získaných bodů do maximálního naplnění studijního programu dle očekávaného počtu naplnění studijního programu.

Průběh přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení budou k zápisu ke studiu pozváni všichni uchazeči písemně, doporučeným dopisem studijního oddělení Technické fakulty v dostatečném časovém předstihu. Přesný termín zápisu do studia bude uchazeči sdělen v Pozvánce k zápisu do studia, která bude zaslána doporučeným dopisem. V pozvánce bude uveden den, místo a hodina konání zápisu ke studiu. Termín zápisu uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný!

 Před konáním zápisu ke studiu musí každý uchazeč předložit ke kontrole:

 • platný občanský průkaz (cizinci předloží platný cestovní pas),
 • originál maturitního vysvědčení (cizinci předloží nostrifikaci nebo výsledek posouzení zahraničního vzdělání).

 

Bez těchto dokladů nemůže být uchazeč zapsán ke studiu!

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k zápisu ke studia v řádném termínu, může jej vykonat v náhradním termínu. Zdůvodněnou žádost o náhradní termín (nemoc doložená lékařským potvrzením) je nutno podat písemně, nejpozději v den konání zápisu ke studiu. O řádně podané a zdůvodněné žádosti o náhradní termín rozhoduje děkan. Na později podané žádosti o náhradní termín nebude brán zřetel.

 Zápis ke studiu

Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníku bakalářského studijního programu se konají v období:

Zápisy v řádném termínu: 28. - 31. srpna 2023

Náhradní termín zápisu: 20. září 2023

 

 

 

DVOULETÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky – vyplněním formuláře na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

Přihlášku lze podat od 11. 5. 2023 do 15. 7. 2023.

Aby došlo k plnému zaregistrování přihlášky v systému, je nutné zaplatit manipulační poplatek 750,- Kč, a to bankovním převodem, poštovní poukázkou (typ A) nebo platbou v hotovosti na pokladně ČZU. Číslo účtu 500022222/0800, konst. symbol 0179, specifický symbol – generován automaticky při vyplnění e-přihlášky, variabilní symbol 3175000123. Adresa příjemce: ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky.

Na každý přihlášený studijní program je nutno podat samostatnou přihlášku. Poplatek za služby spojené s přijímacím řízením se hradí za každý přihlášený studijní program zvlášť. Doklad o úhradě poplatku fakulta nepožaduje, je však třeba dodržet platební podmínky uvedené v elektronické přihlášce. Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o platbě v případě pochybností o jejím provedení. Na přihlášku, ke které nebude ani po výzvě poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude pohlíženo jako na nekompletní a bude po stanovené lhůtě, uvedené ve výzvě, vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoliv fázi přijímacího řízení.

 

Druhé kolo příjímacího řízení je vyhlášeno pro následující studijní programy magisterského stupně studia:

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma) s volbou specializace: A/ Zařízení v agropotravinářském komplexu nebo B/ Zařízení pro využití odpadů
 4. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 5. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Inženýrství údržby (prezenční i kombinovaná forma)

 

Prominutí přijímací zkoušky

V souladu s § 49 a § 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů pro přijímání ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů a dalšími navazujícími studijními předpisy, vyhlašuji podmínky pro prominutí přijímací zkoušky a zápisu do studia v magisterských programech:

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma) s volbou specializace:  A/ Zařízení v agropotravinářském komplexu nebo B/ Zařízení pro využití odpadů
 4. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 5. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Inženýrství údržby (prezenční i kombinovaná forma)

 

Přijímací zkouška do výše uvedených studijních programů bude prominuta za splnění následujících podmínek:

 1. Uchazeč/ka podal/a v řádném termínu kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku do příslušného studijního programu a zaplatil/a poplatek za přijímací řízení;
 2. Uchazeč/ka splnil/a požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia (viz Nařízení děkana 13/2022);
 3. Uchazeč/ka se zapíše do studia v čase konání zápisu ke studiu 28. – 31. srpna 2023 (přesný termín bude uveden v pozvánce k zápisu ke studiu).

Uchazeči, kteří nesplní podmínku prominutí přijímací zkoušky, skládají přijímací zkoušku tak, jak je uvedena v Nařízení děkana 13/2022 o vyhlášení podmínek přijímacího řízení do akademického roku 2023/2024.

Před konáním písemné zkoušky musí každý uchazeč předložit ke kontrole:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
 • originál bakalářského diplomu a Diploma Supplement (vysvědčení o Státní zkoušce), cizinci doloží originál rozhodnutí o nostrifikaci nebo výsledek interního posouzení zahraničního vzdělání. Lze doložit nejpozději při zápisu ke studiu.

 

Cizí státní příslušníci (neplatí pro občany Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium v programech vyučovaných v českém jazyce, musí v rámci přijímacího řízení složit zkoušku z českého jazyka, zkouška se skládá z písemné a ústní části. Její úspěšné složení je nutnou podmínkou pro studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce. Výjimku tvoří cizinci, kteří doloží maturitní zkoušku z českého jazyka.

Zkoušku z českého jazyka nelze nahradit doložením certifikátu či jiným dokumentem o zkoušce z českého jazyka získaného mimo Technickou fakultu ČZU v Praze. Maximální počet bodů, které lze ze zkoušky získat je 30, minimální celkový počet bodu pro splnění zkoušky je 18. Uchazeči budou seřazeni do pořadí dle počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči, splňující minimální bodovou hranici, podle získaných bodů do maximálního naplnění studijního programu dle očekávaného počtu naplnění studijního programu.

Zápis ke studiu

Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníku magisterských programů se konají ve dnech:

Zápisy v řádném termínu: 28. - 31. srpna 2023

Náhradní termín zápisu: 21. září 2023

Přesný termín zápisu do studia bude uchazeči sdělen v pozvánce k zápisu do studia, která bude zaslána doporučeným dopisem. Termín zápisu uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný!

Při zápisu do studia musí každý uchazeč předložit ke kontrole:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
 • originál bakalářského diplomu a Diploma Supplement (vysvědčení o Státní zkoušce), případně nostrifikaci zahraničního vzdělání či výsledek interní evaluace předchozího vzdělání v případě cizinců.

 

Kompletní informace k přijímacímu řízení najdete v přiložených souborech. nebo se můžete obrátit na Studijní oddělení Technické fakulty.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.