Podání přihlášky ke studiu

Nový studijní program Precizní zemědělství

Pokud jste nadšení pro moderní zemědělství a chcete se podílet na jeho budoucnosti, přihlaste se do našeho nově akreditovaného magisterského studijního programu "Precizní zemědělství" a začněte svou cestu k úspěšné kariéře ve významném odvětví. Přihlaste se do 15. 20.7.2023 a buďte součástí nového pohledu na zemědělství!

Tento program nabízí unikátní příležitost pro studenty získat hlubší porozumění a praktické dovednosti v oblasti moderního a efektivního zemědělství. Studenti se seznámí s nejnovějšími metodami a postupy v oblasti zemědělského inženýrství, automatizace, geoinformatiky, analýzy dat a senzoriky, které umožňují precizní řízení zemědělských procesů. Během studia se studenti seznámí s koncepty a principy precizního zemědělství, včetně použití dronů a satelitních technologií pro monitorování pozemků a růstu plodin. Naučí se využívat sofistikované softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci dat, které jim umožní přesné stanovení hnojení, zavlažování a ochranu rostlin.

Nově akreditovaný magisterský studijní program "Precizní zemědělství" poskytuje studentům příležitost pracovat s odborníky z praxe a získat praktické zkušenosti prostřednictvím stáží a projektů ve spolupráci se zemědělskými podniky i výzkumnými institucemi. Studenti budou mít přístup k moderním laboratořím a technologiím, které jim umožní rozšířit praktické zkušenosti.
Absolventi studijního programu "Precizní zemědělství" budou vybaveni znalostmi a dovednostmi, které jsou důležité pro kariéru v oblasti zemědělství, agroinženýrství, výzkumu a vývoje, poradenství nebo řízení zemědělských podniků. Budou schopni přispět k udržitelnému rozvoji zemědělství a využívat moderní technologie k efektivnímu využívání zdrojů, snižování environmentálního dopadu při udržení produkčního potenciálu zemědělské výroby.

 

 

Nařízení děkana č. 7/2023

Vyhlášení přijímacího řízení do nového magisterského studijního programu Precizní zemědělství

__________________________________________________________________________________

V souladu s § 48 až 51 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s dalšími navazujícími studijními předpisy, vyhlašuje děkan Technické fakulty ČZU v Praze podmínky konání přijímacího řízení do magisterského studijního programu Precizní zemědělství pro studium od akademického roku 2023/2024.

Z důvodu udělení nové akreditace jsou podmínky přijímacího řízení vyhlášeny s přihlédnutím k § 49 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb.

 

DVOULETÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM STUDIJNÍHO PROGRAMU

PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Základní podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je úspěšně ukončený bakalářský nebo magisterský stupeň studia. Technická fakulta v souladu s §49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách stanovuje pro řádný průběh přijímacího řízení následující další podmínky:

 

Termín pro podání přihlášek: do 15. 20. července 2023

 

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky – vyplněním formuláře na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

Přihlášku lze podat od 3. 6. 2023 do 15. 20. 7. 2023.

Aby došlo k plnému zaregistrování přihlášky v systému, je nutné zaplatit manipulační poplatek 750,- Kč, a to bankovním převodem, poštovní poukázkou (typ A) nebo platbou v hotovosti na pokladně ČZU. Číslo účtu 500022222/0800, konst. symbol 0179, specifický symbol – generován automaticky při vyplnění e-přihlášky, variabilní symbol 3175000123. Adresa příjemce: ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky.

Na každý přihlášený studijní program je nutno podat samostatnou přihlášku. Poplatek za služby spojené s přijímacím řízením se hradí za každý přihlášený studijní program zvlášť. Doklad o úhradě poplatku fakulta nepožaduje, je však třeba dodržet platební podmínky uvedené v elektronické přihlášce. Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o platbě v případě pochybností o jejím provedení. Na přihlášku, ke které nebude ani po výzvě poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude pohlíženo jako na nekompletní a bude po stanovené lhůtě, uvedené ve výzvě, vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoliv fázi přijímacího řízení.

Magisterský studijní program Precizní zemědělství je akreditovaný se standardní dobou studia 2 roky a lze ho studovat pouze v prezenční formě studia.

Prominutí přijímací zkoušky

V souladu s § 49 a § 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů pro přijímání ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů a dalšími navazujícími studijními předpisy, vyhlašuji podmínky pro prominutí přijímací zkoušky a zápisu do studia v magisterském programu Precizní zemědělství:

Přijímací zkouška do výše uvedeného studijního programu bude prominuta za splnění následujících podmínek:

  1. Uchazeč/ka podal/a v řádném termínu kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku do příslušného studijního programu a zaplatil/a poplatek za přijímací řízení;
  2. Uchazeč/ka splnil/a požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia odpovídající základům technicko-zemědělských disciplín;
  3. Uchazeč/ka se zapíše do studia v čase konání zápisu ke studiu 28. – 31. srpna 2023 (přesný termín bude uveden v pozvánce k zápisu ke studiu).

 

Uchazeči, kteří nesplní podmínku prominutí přijímací zkoušky, musí v rámci přijímacího řízení získat při přijímacím pohovoru minimálně 10 bodů z 20 možných.

 

Před zápisem ke studiu musí každý uchazeč předložit ke kontrole:
  • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
  • originál bakalářského (magisterského) diplomu a Diploma Supplement (vysvědčení o Státní zkoušce), cizinci doloží originál rozhodnutí o nostrifikaci nebo výsledek interního posouzení zahraničního vzdělání. Lze doložit nejpozději při zápisu ke studiu.

 

Cizí státní příslušníci (neplatí pro občany Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium v programech vyučovaných v českém jazyce, musí v rámci přijímacího řízení složit zkoušku z českého jazyka, zkouška se skládá z písemné a ústní části. Její úspěšné složení je nutnou podmínkou pro studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce. Výjimku tvoří cizinci, kteří doloží maturitní zkoušku z českého jazyka.

Zkoušku z českého jazyka nelze nahradit doložením certifikátu či jiným dokumentem o zkoušce z českého jazyka získaného mimo Technickou fakultu ČZU v Praze. Maximální počet bodů, které lze ze zkoušky získat je 30, minimální celkový počet bodu pro splnění zkoušky je 18. Uchazeči budou seřazeni do pořadí dle počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči, splňující minimální bodovou hranici, podle získaných bodů do maximálního naplnění studijního programu dle očekávaného počtu naplnění studijního programu.

 

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, může ji vykonat v náhradním termínu. Zdůvodněnou žádost o náhradní termín (nemoc doložená lékařským potvrzením) je nutno podat písemně nejpozději v den konání jeho přijímací zkoušky. O řádně podané a zdůvodněné žádosti o náhradní termín rozhoduje děkan. Na později podané žádosti o náhradní termín nebude brán zřetel.

Zápis ke studiu

Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníku magisterských programů se konají ve dnech:

Zápisy v řádném termínu: 28. - 31. srpna 2023

Náhradní termín zápisu: 21. září 2023

Přesný termín zápisu do studia bude uchazeči sdělen v pozvánce k zápisu do studia, která bude zaslána doporučeným dopisem. Termín zápisu uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný!

Při zápisu do studia musí každý uchazeč předložit ke kontrole:
  • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
  • originál bakalářského diplomu a Diploma Supplement (vysvědčení o Státní zkoušce), případně nostrifikaci zahraničního vzdělání či výsledek interní evaluace předchozího vzdělání v případě cizinců.

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.