Vyhlášení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Nařízení děkana TF 9/2018

o vyhlášení podmínek přijímacího řízení na Technické fakultě

v akademickém roce 2018/2019

V souladu s § 48 až 51 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s dalšími navazujícími studijními předpisy, vyhlašuje děkan Technické fakulty ČZU v Praze podmínky konání přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů pro studium od akademického roku 2019/2020.

 A/ TŘÍLETÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Základní podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Technická fakulta v souladu s §49 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách stanovuje pro řádný průběh přijímacího řízení následující další podmínky:

Termín pro podání přihlášek:  do 31. března 2019

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky - vyplněním formuláře na adrese http://www.prijimacky.czu.cz. Přihlášku lze podat od 23. 11. 2018 do 31. 3. 2019.

Aby došlo k plnému zaregistrování přihlášky v systému, je nutné zaplatit manipulační poplatek 500,- Kč buď poštovní poukázkou (typ A) nebo bankovním převodem či platbou v hotovosti na pokladně ČZU. Adresa příjemce ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol, a číslo účtu: 500022222/0800, konst. symbol 0179, specifický symbol – generován automaticky při vyplnění e-přihlášky, variabilní symbol 3175000119. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky.

Na každý přihlášený studijní obor je nutno podat samostatnou přihlášku. Poplatek za služby spojené s přijímacím řízením se hradí za každý přihlášený studijní obor zvlášť. Doklad o úhradě poplatku fakulta nepožaduje, je však třeba dodržet platební podmínky uvedené v elektronické přihlášce. Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o platbě v případě pochybností o jejím provedení. Na přihlášku, ke které nebude ani po výzvě poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude pohlíženo jako na nekompletní a bude po 31. 3. 2019 vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

 Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je prominuta těm uchazečům, mají průměr z předmětů maturitní zkoušky do 3,00 včetně anebo vykonali maturitní zkoušku z matematiky nebo maturitní zkoušku z fyziky, či nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky Matematika+. Uchazeči, kterým bude přijímací zkouška prominuta, budou přímo pozváni k zápisu do studia.

Pro posouzení nároku na prominutí přijímací zkoušky musí uchazeč doručit maturitní vysvědčení na Studijní oddělení Technické fakulty buď osobně, nebo poštou zaslat jeho úředně ověřenou kopii. Uchazeči, kteří budou skládat maturitní zkoušku v roce 2019 a splňují výše uvedenou podmínku prominutí přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce a po předložení maturitního vysvědčení v den zkoušky jim bude přijímací zkouška uznána a následně budou, ještě téhož dne, zapsáni ke studiu.

Ostatní uchazeči (ti, kteří nesplňují podmínku pro prominutí přijímací zkoušky) skládají přijímací zkoušky vždy, podle podmínek pro vybraný studijní obor z předmětů uvedených dále v textu.

 Příjímací řízení je vyhlášeno pro následující obory bakalářského stupně studia:

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma)
 4. Technika a technologie zpracování odpadů (prezenční i kombinovaná forma)
 5. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Inženýrství údržby (prezenční i kombinovaná forma)
 7. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)
 8. Agricultural Engineering (pouze prezenční forma, výuka v anglickém jazyce)

 Předměty přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky do bakalářského stupně jsou písemné a konají se z předmětů:

a) matematika a fyzika pro studijní obory:

 • Zemědělská technika
 • Silniční a městská automobilová doprava
 • Technologická zařízení staveb
 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Inženýrství údržby

b) matematika a cizí jazyk pro studijní obor:

 • Obchod a podnikání s technikou

Cizí jazyk je volitelný - AJ nebo NJ. Uchazeč vyznačí zvolený jazyk při vyplňování přihlášky ke studiu.

c) matematika, fyzika a anglický jazyk pro studijní obor:

 • Agricultural Engineering

Cizí státní příslušníci (neplatí pro občany Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium v oborech vyučovaných v českém jazyce, musí v rámci přijímacího řízení složit zkoušku z českého jazyka. Její úspěšné složení je nutnou podmínkou pro studium ve studijních oborech akreditovaných v českém jazyce. Výjimku tvoří cizinci, kteří doloží maturitní zkoušku z českého jazyka.

Průběh přijímací zkoušky
K přijímací zkoušce budou všichni uchazeči písemně pozváni doporučeným dopisem studijního oddělení Technické fakulty nejméně v měsíčním předstihu. V pozvánce bude uveden den, místo a hodina konání písemné zkoušky. V ojedinělých případech mohou uchazeči ze zahraničí složit přijímací zkoušku v individuálně stanoveném termínu na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. 

Před konáním písemné zkoušky musí každý uchazeč předložit ke kontrole:

 • platný občanský průkaz (cizinci předloží platný cestovní pas),
 • originál maturitního vysvědčení.

Bez těchto dokladů nemůže uchazeč konat písemnou přijímací zkoušku!

Nemůže-li se uchazeč závážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, může ji vykonat v náhradním termínu. Zdůvodněnou žádost o náhradní termín (nemoc doložená lékařským potvrzením) je nutno podat písemně, nejpozději v den konání jeho přijímací zkoušky. O řádně podané a zdůvodněné žádosti o náhradní termín rozhoduje děkan. Na později podané žádosti o náhradní termín nebude brán zřetel.

Přijímacího řízení se může účastnit i uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraničí  a v termínu přijímacího řízení nemá nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém úplném středoškolském vzdělání na území České republiky. V takovém případě musí uchazeč předložit potvrzení odboru školství, mládeže a tělovýchovy příslušného Krajského úřadu (nebo Magistrátu hl. m. Prahy) o probíhajícím jednání o uznání rovnocennosti dokladu o dosaženém vzdělání v zahraničí s obdobným vzděláním, kterého lze dosáhnout na středních školách v ČR. Při zápisu ke studiu pak zahraniční uchazeč musí doložit originál nostrifikačního rozhodnutí a jednu jeho prostou kopii.

Termín přijímací zkoušky 10. – 14. června 2019
Náhradní termín:   19. června 2019
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  20. června 2019
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: nejpozději 16. srpna 2019

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč po jednání hlavní přijímací komise děkana fakulty, která bude zasedat 20. 6. 2019. Rozhodnutí bude zasláno uchazeči doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška je hodnocena bodovým systémem, maximální možný počet získaných bodů je 60.

Pro přijetí je stanovena minimální bodová hranice:              

Obor studia    minimální celkový počet bodů
Zemědělská technika 14
Silniční a městská automobilová doprava 14
Technologická zařízení staveb 14
Technika a technologie zpracování odpadů 14
Inženýrství údržby 14
Obchod a podnikání s technikou 15
Informační a řídicí technika v APK 14
Agricultural Engineering 22


Uchazeči budou seřazeni do pořadí dle počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči podle získaných bodů do maximálního naplnění oboru dle očekávaného počtu naplnění oboru na základě doporučení hlavní přijímací komise.

Očekávané počty přijatých studentů do jednotlivých studijních oborů Bc. studia:

Zemědělská technika 50
Silniční a městská automobilová doprava        240
Technologická zařízení staveb  50
Technika a technologie zpracování odpadů    50
Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu    80
Inženýrství údržby      50
Obchod a podnikání s technikou  180
Agricultural Engineering    10


Celkový očekávaný počet studentů přijatých do bakalářského stupně studia je 710.

Pro přijímací zkoušku z matematiky a fyziky není dovoleno používat jakýkoliv typ kalkulátoru, ani žádné matematicko-fyzikální tabulky. Při přijímací zkoušce není dovoleno mít v dosahu jakékoliv osobní věci kromě psacích potřeb. Po dobu přijímací zkoušky není dovoleno používat jakékoliv elektronické či jiné technické zařízení. 

Podpora talentovaných uchazečů:

Do podpory talentovaných uchazečů o studium na TF ČZU jsou zahrnuty předmětové soutěže typu A vyhlašované každoročně MŠMT dle vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb., a to dle zaměření studijních programů TF - Matematická olympiáda a Fyzikální olympiáda.

Úspěšní řešitelé soutěží dle čl. 2 směrnice rektora ČZU č. 17/2012 budou v případě jejich nástupu ke studiu ze strany ČZU podpořeni stipendiem dle čl. 5 této směrnice.

V rámci podpory zvyšování matematické gramotnosti žáků středních škol budou v akademickém roce 2019/2020 odměněni jednorázovým mimořádným stipendiem 5.000 až 10.000 Kč ti zapsaní uchazeči o studium TF ČZU v Praze, kteří v rámci nepovinných maturitních zkoušek úspěšně absolvují zkoušku Matematika+.

Stipendium obdrží 50 nejlepších nově zapsaných studentů TF. Pořadí bude stanoveno během podzimu 2019 ve spolupráci s CERMATem. Po úspěšném absolvování prvního semestru studia obdrží prvních 5 studentů v žebříčku úspěšnosti „Matematika+“ mimořádné stipendium ve výši 10.000,- Kč, ostatní pak 5.000,- Kč.

 Zápis ke studiu

Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníku bakalářských oborů se konají v období:

 • 10. – 14. 6. 2019 pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky,
 • 8. – 10.7. 2019 pro uchazeče přijaté na základě přijímací zkoušky.

Přesný termín zápisu do studia bude uchazeči sdělen v Pozvánce k zápisu do studia, která bude zaslána doporučeným dopisem. Termín zápisu uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný!

B/ DVOULETÉ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 Základní podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je úspěšně ukončený bakalářský nebo magisterský stupeň studia. Technická fakulta v souladu s §49 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách stanovuje pro řádný průběh přijímacího řízení následující další podmínky:

Termín pro podání přihlášek:  do 31. března 2019

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky - vyplněním formuláře na adrese http://www.prijimacky.czu.cz. Přihlášku lze podat od 23. 11. 2018 do 31. 3. 2019.

Aby došlo k plnému zaregistrování přihlášky v systému, je nutné zaplatit manipulační poplatek 500,- Kč buď poštovní poukázkou (typ A) nebo bankovním převodem či platbou v hotovosti na pokladně ČZU. Adresa příjemce ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol, a číslo účtu: 500022222/0800, konst. symbol 0179, specifický symbol – generován automaticky při vyplnění e-přihlášky, variabilní symbol 3175000119. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky.

Na každý přihlášený studijní obor je nutno podat samostatnou přihlášku. Poplatek za služby spojené s přijímacím řízením se hradí za každý přihlášený studijní obor zvlášť. Doklad o úhradě poplatku fakulta nepožaduje, je však třeba dodržet platební podmínky uvedené v elektronické přihlášce. Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o platbě v případě pochybností o jejím provedení. Na přihlášku, ke které nebude ani po výzvě poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude pohlíženo jako na nekompletní a bude po 31. 3. 2019 vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Prominutí přijímací zkoušky

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia akademického roku 2019/20 jsou pro uchazeče o studium stanoveny takto:

 1. Uchazečům, kteří za celé bakalářské studium dosáhnou průměru do 2,20 včetně, bude přijímací zkouška uznána a do NMgr. stupně studia budou přijati bez přijímací zkoušky.
 2. Uchazečům, kteří za celé bakalářské studium dosáhnou průměru vyššího než 2,20, nelze přijímací zkoušku prominout a musí absolvovat přijímací zkoušku z předmětů předepsaných pro jednotlivé studijní obory.

Příjímací řízení je vyhlášeno pro následující obory navazujícího magisterského stupně studia:

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma)
 4. Technika a technologie zpracování odpadů (pouze kombinovaná forma)
 5. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)
 7. Technology and Environmental Engineering (pouze prezenční forma, výuka v anglickém jazyce)

Požadavky na vystudované předměty a předměty přijímací zkoušky:

 a) Pro navazující magisterské studijní obory:

 • Zemědělská technika (ZT)
 • Silniční a městská automobilová doprava (SMAD)
 • Technologická zařízení staveb (TZS)
 • Technologie a technika zpracování odpadů (TTZO)
 • Informační a řídicí technika v APK (IŘT)

 Požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia (nutno doložit výpis ze studijního oddělení jako přílohu přihlášky):

alespoň 1 semestr předmětů: matematika, technická mechanika, elektrotechnika, strojírenská technologie,  informatika, fyzika, technická dokumentace,  pružnost a pevnost, nauka o materiálu a části strojů. Pro uchazeče o obor IŘT pak matematika, elektrotechnika, základy strojírenská technologie,  informatika, fyzika a základy strojnictví.

 Přijímací zkouška z průřezu předmětů:

Matematika, strojírenská technologie, nauka o materiálu, mechanika, části strojů (obor IŘT v APK -  místo dvou posledních - Informatika).

b) Pro navazující magisterský studijní obor:

 • Obchod a podnikání s technikou

Požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia (nutno doložit výpis ze studijního oddělení jako přílohu přihlášky):

alespoň 1 semestr předmětů: matematika, informatika, obecná ekonomie, fyzika, ekonomika podniků, řízení výrobních procesů, jakost a obnova strojů a alespoň základy elektrotechniky, strojnictví, materiálového inženýrství a technologie.

 Přijímací zkouška z průřezu předmětů:

Matematika, ekonomika podniků, nauka o materiálu, řízení a organizace výrobních procesů, jakost a spolehlivost strojů.

c) Pro navazující magisterský studijní obor vyučovaný v angličtině:

 • Technology and Environmental Engineering

Požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia (nutno doložit výpis ze studijního oddělení nebo kopii Diploma Supplement):

alespoň 1 semestr matematiky, fyziky, informatiky, ekologie a základy technických disciplín. Předpokladem je velmi dobrá znalost anglického jazyka.

Přijímací zkouška z průřezu předmětů:

Anglický jazyk a matematika.

Průběh přijímací zkoušky

K přijímací zkoušce budou všichni uchazeči písemně pozváni doporučeným dopisem studijního oddělení Technické fakulty nejméně v měsíčním předstihu. V pozvánce bude upřesněno místo a hodina konání zkoušky v termínu 17. - 18. 6. 2019. V ojedinělých případech mohou uchazeči ze zahraničí složit přijímací zkoušku v individuálně stanoveném termínu na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. 

Cizí státní příslušníci (neplatí pro občany Slovenské republiky) musí v rámci přijímacího řízení složit zkoušku z českého jazyka. Její úspěšné složení je nutnou podmínkou pro studium ve studijních oborech akreditovaných v českém jazyce.

Pro přijímací zkoušku není dovoleno používat jakýkoliv typ kalkulátoru, ani žádné matematicko-fyzikální tabulky. Dále není dovoleno mít při přijímací zkoušce v dosahu jakékoliv osobní věci kromě psacích potřeb. Po dobu přijímací zkoušky není dovoleno používat jakékoliv elektronické či jiné technické zařízení. 

Termín přijímací zkoušky 17. – 18. června 2019
Náhradní termín:   19. června 2019
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  20. června 2019
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: nejpozději 16. srpna 2019

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč po jednání hlavní přijímací komise děkana fakulty, která bude zasedat 20. 6. 2019. Rozhodnutí bude zasláno uchazeči doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 Před konáním písemné zkoušky musí každý uchazeč předložit ke kontrole:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
 • originál bakalářského diplomu a vysvědčení o Státní bakalářské zkoušce (Diploma Supplement),
 • v případě, že chce uchazeč uplatnit prominutí přijímací zkoušky, musí předložit výpis splněných předmětů potvrzený studijním oddělením s vyznačeným aritmetickým průměrem z výsledků složených předmětů.

 

Bez těchto dokladů nemůže uchazeč konat písemnou přijímací zkoušku!

Uchazeč, který absolvoval bakalářské studium v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), předloží při přijímacím řízení nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém bakalářském vzdělání na území České republiky. Přijímacího řízení se může účastnit i uchazeč z vysoké školy ze zahraničí, který v termínu přijímacího řízení nemá nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém bakalářském vzdělání na území České republiky. V takovém případě musí uchazeč předložit potvrzení některé z vysokých škol akreditovaných MŠMT ČR o probíhajícím jednání o uznání rovnocennosti dokladu o dosaženém vzdělání v zahraničí s obdobným vzděláním, kterého lze dosáhnout na vysokých školách v ČR. Při zápisu ke studiu pak zahraniční uchazeč doloží originál nostrifikačního rozhodnutí a jednu jeho prostou kopii.

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, může ji vykonat v náhradním termínu. Zdůvodněnou žádost o náhradní termín (nemoc doložená lékařským potvrzením) je nutno podat písemně nejpozději v den konání jeho přijímací zkoušky. O řádně podané a zdůvodněné žádosti o náhradní termín rozhoduje děkan. Na později podané žádosti o náhradní termín nebude brán zřetel.

Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška je hodnocena bodovým systémem, odpovědi na otázku z každého předmětu jsou bodově ohodnoceny, maximální možný dosažený počet je 30 bodů. Uchazeči budou seřazeni do pořadí dle počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči podle získaných bodů do maximálního naplnění oboru dle očekávaného počtu naplnění oboru na základě doporučení hlavní přijímací komise.

Pro přijetí je stanovena minimální bodová hranice:

Obor studia Minimální celkový počet bodů
Zemědělská technika 7
Silniční a městská automobilová doprava 7
Technologická zařízení staveb 7
Technika a technologie zpracování odpadů 7
Obchod a podnikání s technikou 8
Informační a řídicí technika v APK 8
Technology and Environmental Engineering 20


 Očekávané počty přijatých studentů do jednotlivých studijních oborů NMgr. studia:

Obor studia Počet přijatých studentů
Zemědělská technika 18
Silniční a městská automobilová doprava 42
Technologická zařízení staveb 14
Technika a technologie zpracování odpadů 14
Obchod a podnikání s technikou 18
Informační a řídicí technika v APK 40
Technology and Environmental Engineering 8


 Celkový očekávaný počet studentů přijatých do navazujícího magisterského stupně studia je 154.

 Zápis ke studiu

 Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníku navazujících magisterských oborů se konají ve dnech 17. - 18. 6. 2019 pro uchazeče, kterým bude prominuta přijímací zkouška a dále ve dnech 8. - 11. 7. 2019 pro uchazeče, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku. Přesný termín zápisu do studia bude uchazeči sdělen v Pozvánce k zápisu do studia, která bude zaslána doporučeným dopisem. Termín zápisu uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný!

__________________________________________________

C/ Další ustanovení

Studium bakalářského a navazujícího magisterského oboru vyučovaného v anglickém jazyce je zpoplatněno částkou 80.000,- Kč za akademický rok.

Pro komunikaci s uchazečem po celou dobu přijímacího řízení může být v odůvodněných případech využívána také e-mailová adresa, kterou uchazeč zadá při registraci přihlášky. Uchazeč je zodpovědný za její funkčnost.

V akademickém roce 2018/2019 může děkan TF vyhlásit i 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. V takovém případě bude informace zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách fakulty nejpozději 30. června 2019.

Zpráva o průběhu přijímacího řízení v předchozím roce včetně přehledu vzorových testů pro jednotlivé studijní obory bakalářského a pro jednotlivé obory navazujícího magisterského stupně studia jsou umístěny na elektronické úřední desce fakulty.

Studijní obor Obchod a podnikání s technikou (v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia) projde v rámci procesu nové akreditace transformací na studijní program s názvem Obchod a podnikání s technikou. Dále studijní obor Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia) projde v rámci procesu nové akreditace transformací na studijní program s názvem Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu. Studijní obor Technology and Environmental Engineering (v navazujícím magisterském stupni studia) projde v rámci procesu nové akreditace transformací na studijní program s názvem Technology and Environmental Engineering. Dále studijní obor Agricultural Engineering (v bakalářském stupni studia) projde v rámci procesu nové akreditace transformací na studijní program s názvem Agricultural Engineering. V rámci procesu nové akreditace dojde k modernizaci studijních oborů s cílem reflektovat aktuální trendy ve vývoji ve vědním oboru a zlepšit možnosti uplatnění studentů v oboru. V případě úspěšné akreditace před ukončením přijímacího řízení (zápisem do studia) budou uchazeči, kteří podali přihlášku na stávající studijní obor, automaticky převedeni a v případě splnění podmínek přijímacího řízení následně přijati na nový studijní program, který stávající studijní obor nahradí. Podmínky přijímacího řízení přitom zůstanou stejné. Úspěšní uchazeči budou následně zapsáni do studia inovovaného studijního programu, jehož výuka bude zahájena v akademickém roce 2019/2020. Nový studijní plán najdete k nahlédnutí zde (https://is.czu.cz/katalog/plany.pl?fakulta=30;poc_obdobi=859).

Podrobnosti o možnostech studia v bakalářských a magisterských studijních programech TF, požadavcích na znalosti k přijímacím zkouškám do Bc. stupně z matematiky a fyziky, přijímacím řízení do NMgr. oborů apod. jsou dostupné na: http://www.tf.czu.cz/ v sekci Uchazeči o studium (https://www.tf.czu.cz/cs/r-7127-uchazeci-o-studium).

V Praze dne 8. 11. 2018
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., děkan TF
Podmínky přijimacího řízení schváleny AS TF dne 21. 11. 2018

Soubory ke stažení