Podání přihlášky ke studiu

Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů

TŘÍLETÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Základní podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Technická fakulta v souladu s §49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách stanovuje pro řádný průběh přijímacího řízení následující další podmínky:

Termín pro podání přihlášek: do 16. července 2024

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky – vyplněním formuláře na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

Přihlášku lze podat od 3. 6. 2024 do 16. 7. 2024.

Aby došlo k plnému zaregistrování přihlášky v systému, je nutné zaplatit manipulační poplatek 750,- Kč, a to bankovním převodem, poštovní poukázkou (typ A) nebo platbou v hotovosti na pokladně ČZU. Číslo účtu 500022222/0800, konst. symbol 0179, specifický symbol – generován automaticky při vyplnění e-přihlášky, variabilní symbol 3175000124. Adresa příjemce: ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky.

Druhé kolo příjímacího řízení je vyhlášeno pro následující studijní programy bakalářského stupně studia:

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma) s volbou specializace: A/ Zařízení v agropotravinářském komplexu nebo B/ Zařízení pro využití odpadů
 4. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 5. Inženýrství údržby (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)

 

Prominutí přijímací zkoušky

Na základě nařízení děkana č. 5/2024 je přijímací zkouška prominuta všem uchazečům, kteří se hlásí do studijních programů vyučovaných v českém jazyce.

Cizí státní příslušníci (neplatí pro občany Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium v programech vyučovaných v českém jazyce, musí v rámci přijímacího řízení složit zkoušku z českého jazyka, zkouška se skládá z písemné a ústní části. Její úspěšné složení je nutnou podmínkou pro studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce. Výjimku tvoří cizinci, kteří doloží maturitní zkoušku z českého jazyka.

Zkoušku z českého jazyka nelze nahradit doložením certifikátu či jiným dokumentem o zkoušce z českého jazyka získaného mimo Technickou fakultu ČZU v Praze. Maximální počet bodů, které lze ze zkoušky získat je 30, minimální celkový počet bodu pro splnění zkoušky je 18. Uchazeči budou seřazeni do pořadí dle počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči, splňující minimální bodovou hranici, podle získaných bodů do maximálního naplnění studijního programu dle očekávaného počtu naplnění studijního programu. Termín zkoušky z českého jazyka je stanoven na 26. 8. 2024 a náhradní termín zkoušky pak na 9. 9. 2024.

 

Zápis ke studiu

Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníku bakalářského studijního programu se konají v období:

Zápisy v řádném termínu: 26. - 30. srpna 2024

Náhradní termín zápisu: 19. září 2024

 

 

DVOULETÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 Základní podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je úspěšně ukončený bakalářský nebo magisterský stupeň studia. Technická fakulta v souladu s §49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách stanovuje pro řádný průběh přijímacího řízení následující další podmínky:

 Termín pro podání přihlášek: do 16. července 2024

 Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky – vyplněním formuláře na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

Přihlášku lze podat od 3. 6. 2024 do 16. 7. 2024.

Aby došlo k plnému zaregistrování přihlášky v systému, je nutné zaplatit manipulační poplatek 750,- Kč, a to bankovním převodem, poštovní poukázkou (typ A) nebo platbou v hotovosti na pokladně ČZU. Číslo účtu 500022222/0800, konst. symbol 0179, specifický symbol – generován automaticky při vyplnění e-přihlášky, variabilní symbol 3175000124. Adresa příjemce: ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky.

Druhé kolo příjímacího řízení je vyhlášeno pro následující studijní programy magisterského stupně studia:

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma) s volbou specializace: A/ Zařízení v agropotravinářském komplexu nebo B/ Zařízení pro využití odpadů
 4. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 5. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Inženýrství údržby (prezenční i kombinovaná forma)
 7. Precizní zemědělství (pouze prezenční forma)

 

Prominutí přijímací zkoušky

V souladu s § 49 a § 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů pro přijímání ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů a dalšími navazujícími studijními předpisy, vyhlašuji podmínky pro prominutí přijímací zkoušky a zápisu do studia v magisterských programech:

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma) s volbou specializace:  A/ Zařízení v agropotravinářském komplexu nebo B/ Zařízení pro využití odpadů
 4. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 5. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Inženýrství údržby (prezenční i kombinovaná forma)
 7. Precizní zemědělství (pouze prezenční forma)

 

Přijímací zkouška do výše uvedených studijních programů bude prominuta za splnění následujících podmínek:

 1. Uchazeč/ka podal/a v řádném termínu kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku do příslušného studijního programu a zaplatil/a poplatek za přijímací řízení;
 2. Uchazeč/ka splnil/a požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia (viz Nařízení děkana 9/2023);
 3. Uchazeč/ka se zapíše do studia v čase konání zápisu ke studiu 26. – 30. srpna 2024 (přesný termín bude uveden v pozvánce k zápisu ke studiu).

 

Cizí státní příslušníci (neplatí pro občany Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium v programech vyučovaných v českém jazyce, musí v rámci přijímacího řízení složit zkoušku z českého jazyka, zkouška se skládá z písemné a ústní části. Její úspěšné složení je nutnou podmínkou pro studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce. Výjimku tvoří cizinci, kteří doloží maturitní zkoušku z českého jazyka.

Zkoušku z českého jazyka nelze nahradit doložením certifikátu či jiným dokumentem o zkoušce z českého jazyka získaného mimo Technickou fakultu ČZU v Praze. Maximální počet bodů, které lze ze zkoušky získat je 30, minimální celkový počet bodu pro splnění zkoušky je 18. Uchazeči budou seřazeni do pořadí dle počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči, splňující minimální bodovou hranici, podle získaných bodů do maximálního naplnění studijního programu dle očekávaného počtu naplnění studijního programu. Termín zkoušky z českého jazyka je stanoven na 26. 8. 2024 a náhradní termín zkoušky pak na 9. 9. 2024.

Zápis ke studiu

Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníku magisterských programů se konají ve dnech:

Zápisy v řádném termínu: 26. - 30. srpna 2024

Náhradní termín zápisu: 18. září 2024

Přesný termín zápisu do studia bude uchazeči sdělen v pozvánce k zápisu do studia, která bude zaslána doporučeným dopisem. Termín zápisu uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný!

Při zápisu do studia musí každý uchazeč předložit ke kontrole:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
 • originál bakalářského diplomu a Diploma Supplement (vysvědčení o Státní zkoušce), případně nostrifikaci zahraničního vzdělání či výsledek interní evaluace předchozího vzdělání v případě cizinců.

 

 

Kompletní znění podmínek vyhlášení druhého kola přijímacího řízení obsažené v Nařízení děkana TF č. 6/2024 naleznete v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.