Podání přihlášky ke studiu

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia na TF

Nařízení děkana TF 9/2023 o vyhlášení podmínek přijímacího řízení  na Technické fakultě do akademického roku 2024/2025

 

V souladu s § 48 až 51 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s dalšími navazujícími studijními předpisy, vyhlašuje děkan Technické fakulty ČZU v Praze podmínky konání přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro studium od akademického roku 2024/2025.

A/ TŘÍLETÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Základní podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Technická fakulta v souladu s §49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách stanovuje pro řádný průběh přijímacího řízení následující další podmínky:

Termín pro podání přihlášek: do 31. března 2024

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky – vyplněním formuláře na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

Přihlášku lze podat od 10. 11. 2023 do 31. 3. 2024.

Aby došlo k plnému zaregistrování přihlášky v systému, je nutné zaplatit manipulační poplatek 750,- Kč, a to bankovním převodem, poštovní poukázkou (typ A) nebo platbou v hotovosti na pokladně ČZU. Číslo účtu 500022222/0800, konst. symbol 0179, specifický symbol – generován automaticky při vyplnění e-přihlášky, variabilní symbol 3175000124. Adresa příjemce: ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky.

Na každý přihlášený studijní program je nutno podat samostatnou přihlášku. Poplatek za služby spojené s přijímacím řízením se hradí za každý přihlášený studijní program zvlášť. Doklad o úhradě poplatku fakulta nepožaduje, je však třeba dodržet platební podmínky uvedené v elektronické přihlášce. Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o platbě v případě pochybností o jejím provedení. Na přihlášku, ke které nebude ani po výzvě poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude pohlíženo jako na nekompletní a bude po stanovené lhůtě, uvedené ve výzvě, vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je prominuta těm uchazečům, kteří mají průměr z předmětů maturitní zkoušky do 3,00 včetně anebo vykonali maturitní zkoušku z matematiky nebo maturitní zkoušku z fyziky, či nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky Matematika+. Uchazeči, kterým bude přijímací zkouška prominuta, budou přímo pozváni k zápisu do studia. Pro posouzení nároku na prominutí přijímací zkoušky musí uchazeč doručit maturitní vysvědčení na Studijní oddělení Technické fakulty buď osobně, nebo poštou zaslat jeho úředně ověřenou kopii. Uchazeči, kteří budou skládat maturitní zkoušku v roce 2024 a splňují výše uvedenou podmínku prominutí přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce a po předložení maturitního vysvědčení v den přijímací zkoušky jim bude přijímací zkouška prominuta a následně budou, ještě téhož dne, zapsáni ke studiu.

Uchazeči, kteří nesplňují podmínku pro prominutí přijímací zkoušky, skládají přijímací zkoušky podle podmínek pro vybraný studijní program z předmětů uvedených dále v textu.

Příjímací řízení je vyhlášeno pro následující studijní programy bakalářského stupně studia:

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma) s volbou specializace: A/ Zařízení v agropotravinářském komplexu nebo B/ Zařízení pro využití odpadů
 4. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 5. Inženýrství údržby (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)
 7. Agricultural Engineering (pouze prezenční forma, výuka v anglickém jazyce)

Předměty přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky do bakalářského stupně jsou písemné a konají se z předmětů:

 1. a) matematika a fyzika pro studijní programy:
 • Zemědělská technika
 • Silniční a městská automobilová doprava
 • Technologická zařízení staveb (pro obě specializace)
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Inženýrství údržby
 1. b) matematika a cizí jazyk pro studijní program:
 • Obchod a podnikání s technikou
 • Cizí jazyk je volitelnýanglický jazyk nebo německý jazyk. Uchazeč vyznačí zvolený jazyk při vyplňování přihlášky ke studiu.
 1. c) matematika, fyzika a anglický jazyk pro studijní program:
 • Agricultural Engineering

Cizí státní příslušníci (neplatí pro občany Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium v programech vyučovaných v českém jazyce, musí v rámci přijímacího řízení složit zkoušku z českého jazyka, zkouška se skládá z písemné a ústní části. Její úspěšné složení je nutnou podmínkou pro studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce. Výjimku tvoří cizinci, kteří doloží maturitní zkoušku z českého jazyka. Zkoušku z českého jazyka nelze nahradit doložením certifikátu či jiným dokumentem o zkoušce z českého jazyka získaného mimo Technickou fakultu ČZU v Praze. Maximální počet bodů, které lze ze zkoušky získat, je 30.

Průběh přijímací zkoušky

K přijímací zkoušce budou všichni uchazeči písemně pozváni doporučeným dopisem studijního oddělení Technické fakulty nejméně v měsíčním předstihu. V pozvánce bude uveden den, místo a hodina konání písemné zkoušky. V ojedinělých případech mohou uchazeči ze zahraničí složit přijímací zkoušku v individuálně stanoveném termínu na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i elektronickou formou komunikace. 

Před konáním písemné zkoušky musí každý uchazeč předložit ke kontrole:

 • platný občanský průkaz (cizinci předloží platný cestovní pas),
 • originál maturitního vysvědčení (cizinci předloží nostrifikaci nebo výsledek posouzení zahraničního vzdělání).

Bez těchto dokladů nemůže uchazeč konat písemnou přijímací zkoušku!

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, může ji vykonat v náhradním termínu. Zdůvodněnou žádost o náhradní termín (nemoc doložená lékařským potvrzením) je nutno podat písemně, nejpozději v den konání jeho přijímací zkoušky. O řádně podané a zdůvodněné žádosti o náhradní termín rozhoduje děkan. Na později podané žádosti o náhradní termín nebude brán zřetel.

Přijímacího řízení se může účastnit i uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraničí  a v termínu přijímacího řízení nemá nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém úplném středoškolském vzdělání na území České republiky či výsledek interního posouzení zahraničního vzdělání. Při zápisu ke studiu pak zahraniční uchazeč musí doložit originál nostrifikačního rozhodnutí (nebo výsledek interního posouzení zahraničního vzdělání) a jednu jeho prostou kopii.

Termín přijímací zkoušky: 10. – 14. června 2024

Náhradní termín: 19. června 2024

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: nejpozději 25. června 2024

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: nejpozději 16. srpna 2024

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu bude zasláno uchazeči doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška je hodnocena bodovým systémem, maximální možný počet získaných bodů je 60.

Pro přijetí je stanovena minimální bodová hranice:

Studijní program                                      Minimální celkový počet bodů
Zemědělská technika                                  14
Silniční a městská automobilová doprava   14
Technologická zařízení staveb                    14
Inženýrství údržby                                       14
Obchod a podnikání s technikou                 15
Informační a řídicí technika v APK               14
Agricultural Engineering                               22

Zkouška z českého jazyka pro zahraniční uchazeče o studium:

 Všechny studijní programy akreditované s výukou v českém jazyce  -  minimální celkový počet bodů pro splnění je 18.

 Uchazeči budou seřazeni do pořadí dle počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči podle získaných bodů do maximálního naplnění studijního programu dle očekávaného počtu naplnění studijního programu.

 Očekávané počty přijatých studentů do jednotlivých studijních programů Bc. studia:

 • Zemědělská technika                                                                                      50
 • Silniční a městská automobilová doprava                                                    240
 • Technologická zařízení staveb (obě specializace)                                          90
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu                       80
 • Inženýrství údržby                                                                                           50
 • Obchod a podnikání s technikou                                                                  180
 • Agricultural Engineering                                                                                10

Celkový očekávaný počet studentů přijatých do bakalářského stupně studia je 700.

Pro přijímací zkoušku z matematiky a fyziky není dovoleno používat jakýkoliv typ kalkulátoru, ani žádné matematicko-fyzikální tabulky.

Při přijímací zkoušce není dovoleno mít v dosahu jakékoliv osobní věci kromě psacích potřeb. Po dobu přijímací zkoušky není dovoleno používat jakékoliv elektronické či jiné technické zařízení. 

Podpora talentovaných uchazečů:

Do podpory talentovaných uchazečů o studium na TF ČZU jsou zahrnuty předmětové soutěže typu A vyhlašované každoročně MŠMT dle vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb., a to dle zaměření studijních programů TF – Matematická olympiáda a Fyzikální olympiáda.

Úspěšní řešitelé soutěží dle čl. 2 směrnice rektora ČZU č. 17/2012 ve znění novely č. 1/2021 budou v případě jejich nástupu ke studiu ze strany ČZU podpořeni stipendiem dle čl. 5 této směrnice.

Zápis ke studiu

Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníku bakalářských programů se konají v období:

 • 10. – 14. 6. 2024 pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky,
 • 15. – 16. 7. 2024 pro uchazeče přijaté na základě přijímací zkoušky.

Přesný termín zápisu do studia bude uchazeči sdělen v Pozvánce k zápisu do studia, která bude zaslána doporučeným dopisem. Termín zápisu uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný!

B/ DVOULETÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Základní podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je úspěšně ukončený bakalářský nebo magisterský stupeň studia. Technická fakulta v souladu s §49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách stanovuje pro řádný průběh přijímacího řízení následující další podmínky:

Termín pro podání přihlášek: do 31. března 2024

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky – vyplněním formuláře na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

Přihlášku lze podat od 10. 11. 2023 do 31. 3. 2024.

Aby došlo k plnému zaregistrování přihlášky v systému, je nutné zaplatit manipulační poplatek 750,- Kč, a to bankovním převodem, poštovní poukázkou (typ A) nebo platbou v hotovosti na pokladně ČZU. Číslo účtu 500022222/0800, konst. symbol 0179, specifický symbol – generován automaticky při vyplnění e-přihlášky, variabilní symbol 3175000124. Adresa příjemce: ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky.

Na každý přihlášený studijní program je nutno podat samostatnou přihlášku. Poplatek za služby spojené s přijímacím řízením se hradí za každý přihlášený studijní program zvlášť. Doklad o úhradě poplatku fakulta nepožaduje, je však třeba dodržet platební podmínky uvedené v elektronické přihlášce. Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o platbě v případě pochybností o jejím provedení. Na přihlášku, ke které nebude ani po výzvě poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude pohlíženo jako na nekompletní a bude po stanovené lhůtě, uvedené ve výzvě, vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Příjímací řízení je vyhlášeno pro následující studijní programy magisterského stupně studia:

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma) s volbou specializace: A/ Zařízení v agropotravinářském komplexu nebo B/ Zařízení pro využití odpadů
 4. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 5. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Inženýrství údržby (prezenční i kombinovaná forma)
 7. Precizní zemědělství (pouze prezenční forma)
 8. Technology and Environmental Engineering (pouze prezenční forma, výuka v anglickém jazyce)
 9. Agricultural Engineering (pouze prezenční forma, výuka v anglickém jazyce)

Požadavky na vystudované předměty a předměty přijímací zkoušky:

 1. a) Pro magisterské studijní programy:
 • Zemědělská technika (ZT)
 • Silniční a městská automobilová doprava (SMAD)
 • Technologická zařízení staveb (TZS) (obě specializace)
 • Inženýrství údržby (IU)
 • Informační a řídicí technika v APK (IŘT)

Požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia technického zaměření (nutno doložit výpis ze studijního oddělení jako přílohu přihlášky) - alespoň jeden semestr předmětů: matematika, fyzika, informatika a vystudované předměty strojně-technického základu.

Přijímací zkouška z průřezu předmětů:

Matematika, strojírenská technologie, nauka o materiálu, technická mechanika, části strojů (program IŘT v APK – místo technické mechaniky a částí strojů – Informatika).

 1. b) Pro magisterský studijní program:
 • Obchod a podnikání s technikou (OPT)

Požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia technicko-ekonomického zaměření (nutno doložit výpis ze studijního oddělení jako přílohu přihlášky):

alespoň 1 semestr předmětů: matematika, fyzika a vystudované předměty technicko-ekonomického základu.  

Přijímací zkouška z průřezu předmětů:

Matematika, ekonomika podniků, nauka o materiálu, řízení a organizace výrobních procesů, kvalita, spolehlivost a obnova strojů.

 1. c) Pro magisterský studijní program:
 • Precizní zemědělství (PZ)

Přijímací zkouška:

V rámci přijímacího řízení prochází uchazeč přijímacím pohovorem před komisí, pohovor se týká přehledu znalostí uchazeče v zemědělsko-technické problematice.

 1. d) Pro magisterské studijní programy vyučované v anglickém jazyce:
 • Technology and Environmental Engineering (TEE)
 • Agricultural Engineering (AE)

Požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia (nutno doložit výpis ze studijního oddělení nebo kopii Diploma Supplement):

alespoň 1 semestr předmětů: matematika, fyzika a vystudované základy technických disciplín. Předpokladem je velmi dobrá znalost anglického jazyka.

Přijímací zkouška z průřezu předmětů:

Anglický jazyk a matematika.

Průběh přijímací zkoušky

K přijímací zkoušce budou všichni uchazeči písemně pozváni doporučeným dopisem studijního oddělení Technické fakulty nejméně v měsíčním předstihu. V pozvánce bude upřesněno místo a hodina konání zkoušky v termínu 17. - 18. 6. 2024.

Cizí státní příslušníci (neplatí pro občany Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium v programech vyučovaných v českém jazyce, musí v rámci přijímacího řízení složit zkoušku z českého jazyka. Její úspěšné složení je nutnou podmínkou pro studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce. Výjimku tvoří cizinci, kteří doloží maturitní zkoušku z českého jazyka. Zkoušku z českého jazyka nelze nahradit doložením certifikátu či jiným dokumentem o zkoušce z českého jazyka získaného mimo Technickou fakultu ČZU v Praze. Maximální počet bodů, které lze v testu získat je 30.

Pro přijímací zkoušku není dovoleno používat jakýkoliv typ kalkulátoru, ani žádné matematicko-fyzikální tabulky. Dále není dovoleno mít při přijímací zkoušce v dosahu jakékoliv osobní věci kromě psacích potřeb. Po dobu přijímací zkoušky není dovoleno používat jakékoliv elektronické či jiné technické zařízení. 

Termín přijímací zkoušky 17. – 18. června 2024

Náhradní termín: 19. června 2024

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: nejpozději 25. června 2024

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: nejpozději 16. srpna 2024

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu bude zasláno uchazeči doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Před konáním písemné zkoušky musí každý uchazeč předložit ke kontrole:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
 • originál bakalářského diplomu a vysvědčení o Státní bakalářské zkoušce (Diploma Supplement), cizinci doloží originál rozhodnutí o nostrifikaci nebo výsledek interního posouzení zahraničního vzdělání. Lze doložit nejpozději při zápisu ke studiu.

Uchazeč, který absolvoval předchozí bakalářské studium v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), předloží při přijímacím řízení nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém bakalářském vzdělání na území České republiky. Přijímacího řízení se může účastnit i uchazeč z vysoké školy ze zahraničí, který v termínu přijímacího řízení nemá nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém bakalářském vzdělání na území České republiky. V takovém případě musí uchazeč předložit potvrzení některé z vysokých škol akreditovaných MŠMT ČR o probíhajícím jednání o uznání rovnocennosti dokladu o dosaženém vzdělání v zahraničí s obdobným vzděláním, kterého lze dosáhnout na vysokých školách v ČR. Při zápisu ke studiu pak zahraniční uchazeč doloží originál nostrifikačního rozhodnutí a jednu jeho prostou kopii.

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, může ji vykonat v náhradním termínu. Zdůvodněnou žádost o náhradní termín (nemoc doložená lékařským potvrzením) je nutno podat písemně nejpozději v den konání jeho přijímací zkoušky. O řádně podané a zdůvodněné žádosti o náhradní termín rozhoduje děkan. Na později podané žádosti o náhradní termín nebude brán zřetel.

Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška je hodnocena bodovým systémem, odpovědi na otázku z každého předmětu jsou bodově ohodnoceny, maximální možný dosažitelný počet je 30 bodů. Uchazeči budou seřazeni do pořadí dle počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči podle získaných bodů do maximálního naplnění studijního programu dle očekávaného počtu naplnění programu na základě doporučení hlavní přijímací komise.

Zkouška z českého jazyka pro zahraniční uchazeče o studium:

Všechny studijní programy akreditované s výukou v českém jazyce - minimální celkový počet je 18 bodů.

Pro přijetí je stanovena minimální bodová hranice:

Studijní program                                                      Minimální celkový počet bodů

Zemědělská technika                                                7

Silniční a městská automobilová doprava                 7

Technologická zařízení staveb                                  7

Obchod a podnikání s technikou                               7

Informační a řídicí technika v APK                            7

Inženýrství údržby                                                     7

Precizní zemědělství                                                10

Technology and Environmental Engineering            20

Agricultural Engineering                                           20

 

Očekávané počty přijatých studentů do jednotlivých magisterských studijních programů:

 • Zemědělská technika                                                                                    18
 • Silniční a městská automobilová doprava                                                    42
 • Technologická zařízení staveb (obě specializace)                                        28
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu                     18
 • Inženýrství údržby                                                                                         14
 • Obchod a podnikání s technikou                                                                  40
 • Precizní zemědělství                                                                                     12
 • Technology and Environmental Engineering                                                 6
 • Agricultural Engineering                                                                                6       

Celkový očekávaný počet studentů přijatých do magisterského stupně studia je 184.

Prominutí přijímací zkoušky

V souladu s § 49 a § 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů pro přijímání ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů a dalšími navazujícími studijními předpisy, vyhlašuji podmínky pro prominutí přijímací zkoušky a zápisu do studia v magisterských programech:

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma) s volbou specializace: A/ Zařízení v agropotravinářském komplexu nebo B/ Zařízení pro využití odpadů
 4. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 5. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Inženýrství údržby (prezenční i kombinovaná forma)
 7. Precizní zemědělství (prezenční forma)

Přijímací zkouška do výše uvedených studijních programů bude prominuta za splnění následujících podmínek:

 1. Uchazeč/ka podal/a v řádném termínu kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku do příslušného studijního programu a zaplatil/a poplatek za přijímací řízení;
 2. Uchazeč/ka splnil/a požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia;
 3. Uchazeč/ka se zapíše do studia v čase konání zápisu ke studiu 17. – 18. června 2024 případně v termínu 17. - 18. července 2024 (přesný termín bude uveden v pozvánce k zápisu ke studiu).

 Zápis ke studiu

 Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníku magisterských programů se konají ve dnech 17. - 18. 6. 2024 pro uchazeče, kterým bude prominuta přijímací zkouška a dále ve dnech 17. - 18. 7. 2024 pro uchazeče, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku. Přesný termín zápisu do studia bude uchazeči sdělen v pozvánce k zápisu do studia, která bude zaslána doporučeným dopisem. Termín zápisu uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný!

 Při zápisu do studia musí každý uchazeč předložit ke kontrole:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
 • originál bakalářského diplomu a vysvědčení o Státní bakalářské zkoušce (Diploma Supplement), případně nostrifikaci zahraničního vzdělání či výsledek interní evaluace předchozího vzdělání v případě cizinců.

__________________________________________________________________________

C/ Další ustanovení

Studium bakalářského a magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce je zpoplatněno.

 Pro komunikaci s uchazečem po celou dobu přijímacího řízení může být v odůvodněných případech využívána také e-mailová adresa, kterou uchazeč zadá při registraci přihlášky. Uchazeč je zodpovědný za její funkčnost.

 V akademickém roce 2023/2024 může děkan TF vyhlásit i 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů. V takovém případě bude informace zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách fakulty nejpozději 30. června 2024.

Zpráva o průběhu přijímacího řízení v předchozím roce včetně přehledu vzorových testů pro jednotlivé studijní programy bakalářského a pro jednotlivé studijní programy magisterského stupně studia je umístěna na elektronické úřední desce Technické fakulty.

Podrobnosti o možnostech studia v bakalářských a magisterských studijních programech TF, požadavcích na znalosti k přijímacím zkouškám do bakalářského stupně z matematiky a fyziky, přijímacím řízení do magisterských studijních programů apod. jsou dostupné na: http://www.tf.czu.cz/ v sekci Uchazeči o studium.

V Praze dne 1. 11. 2023                                                        

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., děkan TF

Projednáno a schváleno AS TF dne 1.11.2023

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.