Podání přihlášky ke studiu

Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů do akademického roku 2020/2021

NAŘÍZENÍ DĚKANA TF 4/2019

o vyhlášení podmínek přijímacího řízení na Technické fakultě

DO AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

V souladu s § 48 až 51 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s dalšími navazujícími studijními předpisy, vyhlašuje děkan Technické fakulty ČZU v Praze podmínky konání přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských programů/oborů pro studium od akademického roku 2020/2021.

 A/ TŘÍLETÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Základní podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Technická fakulta v souladu s §49 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách stanovuje pro řádný průběh přijímacího řízení následující další podmínky:

Termín pro podání přihlášek:  do 31. března 2020

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky - vyplněním formuláře na adrese http://www.prijimacky.czu.cz. Přihlášku lze podat od 20. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

Aby došlo k plnému zaregistrování přihlášky v systému, je nutné zaplatit manipulační poplatek 500,- Kč buď poštovní poukázkou (typ A) nebo bankovním převodem či platbou v hotovosti na pokladně ČZU. Adresa příjemce ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol, a číslo účtu: 500022222/0800, konst. symbol 0179, specifický symbol – generován automaticky při vyplnění e-přihlášky, variabilní symbol 3175000120. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky.

Na každý přihlášený studijní program/obor je nutno podat samostatnou přihlášku. Poplatek za služby spojené s přijímacím řízením se hradí za každý přihlášený studijní program/obor zvlášť. Doklad o úhradě poplatku fakulta nepožaduje, je však třeba dodržet platební podmínky uvedené v elektronické přihlášce. Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o platbě v případě pochybností o jejím provedení. Na přihlášku, ke které nebude ani po výzvě poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude pohlíženo jako na nekompletní a bude po stanovené lhůtě, uvedené ve výzvě, vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

 Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je prominuta těm uchazečům, kteří mají průměr z předmětů maturitní zkoušky do 3,00 včetně anebo vykonali maturitní zkoušku z matematiky nebo maturitní zkoušku z fyziky, či nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky Matematika+. Uchazeči, kterým bude přijímací zkouška prominuta, budou přímo pozváni k zápisu do studia. Pro posouzení nároku na prominutí přijímací zkoušky musí uchazeč doručit maturitní vysvědčení na Studijní oddělení Technické fakulty buď osobně, nebo poštou zaslat jeho úředně ověřenou kopii. Uchazeči, kteří budou skládat maturitní zkoušku v roce 2020 a splňují výše uvedenou podmínku prominutí přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce a po předložení maturitního vysvědčení v den přijímací zkoušky jim bude přijímací zkouška prominuta a následně budou, ještě téhož dne, zapsáni ke studiu.

Ostatní uchazeči (ti, kteří nesplňují podmínku pro prominutí přijímací zkoušky) skládají přijímací zkoušky vždy, podle podmínek pro vybraný studijní program/obor z předmětů uvedených dále v textu.

  Příjímací řízení je vyhlášeno pro následující obory bakalářského stupně studia:

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma)
 4. Technika a technologie zpracování odpadů (prezenční i kombinovaná forma)
 5. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Inženýrství údržby (prezenční i kombinovaná forma)
 7. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)
 8. Agricultural Engineering (pouze prezenční forma, výuka v anglickém jazyce)

 Předměty přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky do bakalářského stupně jsou písemné a konají se z předmětů:

a) matematika a fyzika pro studijní programy/obory:

 • Zemědělská technika
 • Silniční a městská automobilová doprava
 • Technologická zařízení staveb
 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Inženýrství údržby

b) matematika a cizí jazyk pro studijní program:

 • Obchod a podnikání s technikou

Cizí jazyk je volitelný - AJ nebo NJ. Uchazeč vyznačí zvolený jazyk při vyplňování přihlášky ke studiu.

c) matematika, fyzika a anglický jazyk pro studijní program:

 • Agricultural Engineering

Cizí státní příslušníci (neplatí pro občany Slovenské republiky), kteří se ucházejí o studium v programech/oborech vyučovaných v českém jazyce, musí v rámci přijímacího řízení složit zkoušku z českého jazyka. Její úspěšné složení je nutnou podmínkou pro studium ve studijních programech/oborech akreditovaných v českém jazyce. Výjimku tvoří cizinci, kteří doloží maturitní zkoušku z českého jazyka.

Průběh přijímací zkoušky
K přijímací zkoušce budou všichni uchazeči písemně pozváni doporučeným dopisem studijního oddělení Technické fakulty nejméně v měsíčním předstihu. V pozvánce bude uveden den, místo a hodina konání písemné zkoušky. V ojedinělých případech mohou uchazeči ze zahraničí složit přijímací zkoušku v individuálně stanoveném termínu na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. 

Před konáním písemné zkoušky musí každý uchazeč předložit ke kontrole:

 • platný občanský průkaz (cizinci předloží platný cestovní pas),
 • originál maturitního vysvědčení.

Bez těchto dokladů nemůže uchazeč konat písemnou přijímací zkoušku!

Nemůže-li se uchazeč závážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, může ji vykonat v náhradním termínu. Zdůvodněnou žádost o náhradní termín (nemoc doložená lékařským potvrzením) je nutno podat písemně, nejpozději v den konání jeho přijímací zkoušky. O řádně podané a zdůvodněné žádosti o náhradní termín rozhoduje děkan. Na později podané žádosti o náhradní termín nebude brán zřetel.

Přijímacího řízení se může účastnit i uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraničí  a v termínu přijímacího řízení nemá nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém úplném středoškolském vzdělání na území České republiky. V takovém případě musí uchazeč předložit potvrzení odboru školství, mládeže a tělovýchovy příslušného Krajského úřadu (nebo Magistrátu hl. m. Prahy) o probíhajícím jednání o uznání rovnocennosti dokladu o dosaženém vzdělání v zahraničí s obdobným vzděláním, kterého lze dosáhnout na středních školách v ČR. Při zápisu ke studiu pak zahraniční uchazeč musí doložit originál nostrifikačního rozhodnutí a jednu jeho prostou kopii.

Termín přijímací zkoušky 8. – 12. června 2020

Náhradní termín:   17. června 2020

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  nejpozději 18. června 2020

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: nejpozději 17. srpna 2020

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč, který skládal přijímací zkoušku, po jednání hlavní přijímací komise děkana fakulty, která bude zasedat 17. 6. 2020. Rozhodnutí bude zasláno uchazeči doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška je hodnocena bodovým systémem, maximální možný počet získaných bodů je 60.

Pro přijetí je stanovena minimální bodová hranice:              

Obor studia    minimální celkový počet bodů
Zemědělská technika 14
Silniční a městská automobilová doprava 14
Technologická zařízení staveb 14
Technika a technologie zpracování odpadů 14
Inženýrství údržby 14
Obchod a podnikání s technikou 15
Informační a řídicí technika v APK 14
Agricultural Engineering 22

 

Uchazeči budou seřazeni do pořadí dle počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči podle získaných bodů do maximálního naplnění programu/oboru dle očekávaného počtu naplnění programu/oboru na základě doporučení hlavní přijímací komise.

Očekávané počty přijatých studentů do jednotlivých studijních programů/oborů Bc. studia:

Zemědělská technika 50
Silniční a městská automobilová doprava        240
Technologická zařízení staveb  50
Technika a technologie zpracování odpadů    50
Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu    80
Inženýrství údržby      50
Obchod a podnikání s technikou  180
Agricultural Engineering    10


Celkový očekávaný počet studentů přijatých do bakalářského stupně studia je 710.

Pro přijímací zkoušku z matematiky a fyziky není dovoleno používat jakýkoliv typ kalkulátoru, ani žádné matematicko-fyzikální tabulky. Při přijímací zkoušce není dovoleno mít v dosahu jakékoliv osobní věci kromě psacích potřeb. Po dobu přijímací zkoušky není dovoleno používat jakékoliv elektronické či jiné technické zařízení. 

Podpora talentovaných uchazečů:

Do podpory talentovaných uchazečů o studium na TF ČZU jsou zahrnuty předmětové soutěže typu A vyhlašované každoročně MŠMT dle vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb., a to dle zaměření studijních programů TF - Matematická olympiáda a Fyzikální olympiáda.

Úspěšní řešitelé soutěží dle čl. 2 směrnice rektora ČZU č. 17/2012 budou v případě jejich nástupu ke studiu ze strany ČZU podpořeni stipendiem dle čl. 5 této směrnice.

 V rámci podpory zvyšování matematické gramotnosti žáků středních škol budou v akademickém roce 2020/2021 odměněni jednorázovým mimořádným stipendiem 5.000,-Kč nebo 10.000,- Kč ti zapsaní uchazeči o studium TF ČZU v Praze, kteří v rámci nepovinných maturitních zkoušek úspěšně absolvují zkoušku Matematika+.

Stipendium obdrží 50 nejlepších nově zapsaných studentů TF. Pořadí bude stanoveno během podzimu 2020 ve spolupráci s CERMATem. Po úspěšném absolvování prvního semestru studia obdrží prvních 5 studentů v žebříčku úspěšnosti „Matematika+“ mimořádné stipendium ve výši 10.000,- Kč, ostatní pak 5.000,- Kč.

  Zápis ke studiu

Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníku bakalářských programů/oborů se konají v období:

 • 8. – 12. 6. 2020 pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky,
 • 7. – 10. 7. 2020 pro uchazeče přijaté na základě přijímací zkoušky.

Přesný termín zápisu do studia bude uchazeči sdělen v Pozvánce k zápisu do studia, která bude zaslána doporučeným dopisem. Termín zápisu uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný!

 

B/ DVOULETÉ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Základní podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu/oboru je úspěšně ukončený bakalářský nebo magisterský stupeň studia. Technická fakulta v souladu s §49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách stanovuje pro řádný průběh přijímacího řízení následující další podmínky:

 Termín pro podání přihlášek:  do 31. března 2020

 Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky - vyplněním formuláře na adrese http://www.prijimacky.czu.cz. Přihlášku lze podat od 20. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

 Aby došlo k plnému zaregistrování přihlášky v systému, je nutné zaplatit manipulační poplatek 500,- Kč buď poštovní poukázkou (typ A) nebo bankovním převodem či platbou v hotovosti na pokladně ČZU. Adresa příjemce ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol, a číslo účtu: 500022222/0800, konst. symbol 0179, specifický symbol – generován automaticky při vyplnění e-přihlášky, variabilní symbol 3175000120. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky.

 Na každý přihlášený studijní program/obor je nutno podat samostatnou přihlášku. Poplatek za služby spojené s přijímacím řízením se hradí za každý přihlášený studijní program/obor zvlášť. Doklad o úhradě poplatku fakulta nepožaduje, je však třeba dodržet platební podmínky uvedené v elektronické přihlášce. Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o platbě v případě pochybností o jejím provedení. Na přihlášku, ke které nebude ani po výzvě poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude pohlíženo jako na nekompletní a bude po stanovené lhůtě, uvedené ve výzvě, vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Příjímací řízení je vyhlášeno pro následující studijní programy/obory navazujícího magisterského stupně studia:

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma)
 4. Technika a technologie zpracování odpadů (pouze kombinovaná forma)
 5. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)
 7. Inženýrství údržby (prezenční i kombinovaná forma)
 8. Technology and Environmental Engineering (pouze prezenční forma, výuka v anglickém jazyce)
 9. Agricultural Engineering (pouze prezenční forma, výuka v anglickém jazyce)

 

Požadavky na vystudované předměty a předměty přijímací zkoušky:

 a) Pro navazující magisterské studijní programy/obory:

 • Zemědělská technika (ZT)
 • Silniční a městská automobilová doprava (SMAD)
 • Technologická zařízení staveb (TZS)
 • Technologie a technika zpracování odpadů (TTZO)
 • Inženýrství údržby (IU)
 • Informační a řídicí technika v APK (IŘT)

Požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia technického zaměření (nutno doložit výpis ze studijního oddělení jako přílohu přihlášky) - alespoň jeden semestr předmětů: matematika, fyzika, informatika a vystudované předměty strojně-technického základu.

Přijímací zkouška z průřezu předmětů:

Matematika, strojírenská technologie, nauka o materiálu, mechanika, části strojů (program IŘT v APK -  místo dvou posledních - Informatika).

 b) Pro navazující magisterský studijní program:

-           Obchod a podnikání s technikou (OPT)

Požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia technicko-ekonomického zaměření (nutno doložit výpis ze studijního oddělení jako přílohu přihlášky):

alespoň 1 semestr předmětů: matematika, fyzika a vystudované předměty technicko-ekonomického základu.  

Přijímací zkouška z průřezu předmětů:

Matematika, ekonomika podniků, nauka o materiálu, řízení a organizace výrobních procesů, jakost a spolehlivost strojů.

  c) Pro navazující magisterské studijní programy vyučované v anglickém jazyce:

-           Technology and Environmental Engineering (TEE)

-           Agricultural Engineering (AE)

Požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia (nutno doložit výpis ze studijního oddělení nebo kopii Diploma Supplement):

alespoň 1 semestr předmětů: matematika, fyzika a vystudované základy technických disciplín. Předpokladem je velmi dobrá znalost anglického jazyka.

 Přijímací zkouška z průřezu předmětů:

Anglický jazyk a matematika.

 Průběh přijímací zkoušky

K přijímací zkoušce budou všichni uchazeči písemně pozváni doporučeným dopisem studijního oddělení Technické fakulty nejméně v měsíčním předstihu. V pozvánce bude upřesněno místo a hodina konání zkoušky v termínu 15. - 16. 6. 2020. V ojedinělých případech mohou uchazeči ze zahraničí složit přijímací zkoušku v individuálně stanoveném termínu na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. 

 Cizí státní příslušníci (neplatí pro občany Slovenské republiky) musí v rámci přijímacího řízení do studijních programů/oborů akreditovaných v českém jazyce složit zkoušku z českého jazyka. Její úspěšné složení je nutnou podmínkou pro studium ve studijních oborech akreditovaných v českém jazyce.

 Pro přijímací zkoušku není dovoleno používat jakýkoliv typ kalkulátoru, ani žádné matematicko-fyzikální tabulky. Dále není dovoleno mít při přijímací zkoušce v dosahu jakékoliv osobní věci kromě psacích potřeb. Po dobu přijímací zkoušky není dovoleno používat jakékoliv elektronické či jiné technické zařízení. 

 

Termín přijímací zkoušky 15. – 16. června 2020
Náhradní termín:   17. června 2020
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  18. června 2020
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: nejpozději 17. srpna 2020

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu obdrží uchazeč, který skládal přijímací zkoušku, po jednání hlavní přijímací komise děkana fakulty, která bude zasedat 18. 6. 2020. Rozhodnutí bude zasláno uchazeči doporučeným dopisem do vlastních rukou.

 Před konáním písemné zkoušky musí každý uchazeč předložit ke kontrole:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
 • originál bakalářského diplomu a vysvědčení o Státní bakalářské zkoušce (Diploma Supplement),
 • v případě, že chce uchazeč uplatnit prominutí přijímací zkoušky, musí předložit výpis splněných předmětů potvrzený studijním oddělením s vyznačeným aritmetickým průměrem z výsledků složených předmětů.

 Uchazeč, který absolvoval předchozí bakalářské studium v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), předloží při přijímacím řízení nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém bakalářském vzdělání na území České republiky. Přijímacího řízení se může účastnit i uchazeč z vysoké školy ze zahraničí, který v termínu přijímacího řízení nemá nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém bakalářském vzdělání na území České republiky. V takovém případě musí uchazeč předložit potvrzení některé z vysokých škol akreditovaných MŠMT ČR o probíhajícím jednání o uznání rovnocennosti dokladu o dosaženém vzdělání v zahraničí s obdobným vzděláním, kterého lze dosáhnout na vysokých školách v ČR. Při zápisu ke studiu pak zahraniční uchazeč doloží originál nostrifikačního rozhodnutí a jednu jeho prostou kopii.

 Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, může ji vykonat v náhradním termínu. Zdůvodněnou žádost o náhradní termín (nemoc doložená lékařským potvrzením) je nutno podat písemně nejpozději v den konání jeho přijímací zkoušky. O řádně podané a zdůvodněné žádosti o náhradní termín rozhoduje děkan. Na později podané žádosti o náhradní termín nebude brán zřetel.

Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška je hodnocena bodovým systémem, odpovědi na otázku z každého předmětu jsou bodově ohodnoceny, maximální možný dosažený počet je 30 bodů. Uchazeči budou seřazeni do pořadí dle počtu získaných bodů. Přijati budou uchazeči podle získaných bodů do maximálního naplnění oboru dle očekávaného počtu naplnění oboru na základě doporučení hlavní přijímací komise.

Pro přijetí je stanovena minimální bodová hranice:

Obor studia Minimální celkový počet bodů
Zemědělská technika 7
Silniční a městská automobilová doprava 7
Technologická zařízení staveb 7
Technika a technologie zpracování odpadů 7
Inženýrství údržby 7
Obchod a podnikání s technikou 8
Informační a řídicí technika v APK 8
Technology and Environmental Engineering 20

 

Očekávané počty přijatých studentů do jednotlivých studijních programů/oborů NMgr. studia:

Zemědělská technika 18
Silniční a městská automobilová doprava        42
Technologická zařízení staveb  14
Technika a technologie zpracování odpadů    14
Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu    18
Inženýrství údržby      14
Obchod a podnikání s technikou  40
Technology and Environmental Engineering 6
Agricultural Engineering    6


 

Celkový očekávaný počet studentů přijatých do navazujícího magisterského stupně studia je 172.

 

Prominutí přijímací zkoušky

V souladu s § 49 a § 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů pro přijímání ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů/oborů a dalšími navazujícími studijními předpisy, vyhlašuji podmínky pro prominutí přijímací zkoušky a zápisu do studia v magisterských programech/oborech:

 

 1. Zemědělská technika (prezenční i kombinovaná forma)
 2. Silniční a městská automobilová doprava (prezenční i kombinovaná forma)
 3. Technologická zařízení staveb (prezenční i kombinovaná forma)
 4. Technika a technologie zpracování odpadů (pouze kombinovaná forma)
 5. Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (prezenční i kombinovaná forma)
 6. Obchod a podnikání s technikou (prezenční i kombinovaná forma)
 7. Inženýrství údržby (prezenční i kombinovaná forma)

 

Přijímací zkouška do výše uvedených studijních programů/oborů bude prominuta za splnění následujících podmínek:

 1. Uchazeč/ka podal/a v řádném termínu kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku do příslušného studijního programu/oboru a zaplatil/a poplatek za přijímací řízení;
 2. Uchazeč/ka splnil/a požadované vystudované předměty v předchozím bakalářském stupni studia;
 3. Uchazeč/ka se zapíše do studia v čase konání zápisu ke studiu 15. – 16. června 2020 případně v termínu 7. - 10. července 2020 (přesný termín bude uveden v pozvánce k zápisu ke studiu).

Zápis ke studiu

Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníku navazujících magisterských programů/oborů se konají ve dnech 15. - 16. 6. 2020 pro uchazeče, kterým bude prominuta přijímací zkouška a dále ve dnech 7. - 10. 7. 2020 pro uchazeče, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku. Přesný termín zápisu do studia bude uchazeči sdělen v pozvánce k zápisu do studia, která bude zaslána doporučeným dopisem. Termín zápisu uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný!

Při zápisu do studia musí každý uchazeč předložit ke kontrole:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
 • originál bakalářského diplomu a vysvědčení o Státní bakalářské zkoušce (Diploma Supplement).

__________________________________________________

C/ Další ustanovení

Studium bakalářského a navazujícího magisterského oboru vyučovaného v anglickém jazyce je zpoplatněno.

Pro komunikaci s uchazečem po celou dobu přijímacího řízení může být v odůvodněných případech využívána také e-mailová adresa, kterou uchazeč zadá při registraci přihlášky. Uchazeč je zodpovědný za její funkčnost.

V akademickém roce 2019/2020 může děkan TF vyhlásit i 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. V takovém případě bude informace zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách fakulty nejpozději 30. června 2020.

Zpráva o průběhu přijímacího řízení v předchozím roce včetně přehledu vzorových testů pro jednotlivé studijní obory bakalářského a pro jednotlivé obory navazujícího magisterského stupně studia je umístěna na elektronické úřední desce Technické fakulty.

Podrobnosti o možnostech studia v bakalářských a magisterských studijních programech TF, požadavcích na znalosti k přijímacím zkouškám do Bc. stupně z matematiky a fyziky, přijímacím řízení do NMgr. oborů apod. jsou dostupné na: http://www.tf.czu.cz/ v sekci Uchazeči o studium (https://www.tf.czu.cz/cs/r-7127-uchazeci-o-studium).
 

V Praze dne 14. 11. 2019
 
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
děkan TF                    


Projednáno a schváleno AS TF dne 6. 11. 2019

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.