Podpora vrcholových sportovců - studentů TF

Směrnice děkana TF ČZU v Praze č. 2/2013

Podpora vrcholových sportovců - studentů TF

Posláním sportovního programu Technické fakulty ČZU v Praze (dále jen TF) je pomáhat úspěšným vrcholovým sportovcům, studentům TF, při studiu a to organizačně i hmotně. Existence sportovního programu (dále jen SPr) na TF bude propagována na webových stránkách fakulty, v podmínkách přijímacího řízení a podrobněji s ním budou studenti seznámeni v Úvodu do studia na začátku 1. semestru. Do SPr může student TF podat přihlášku na katedru tělesné výchovy ČZU v Praze (dále jen KTV) během zimního semestru každého roku do 15.12., kde bude jeho přihláška vyhodnocena. V případě akceptace ji KTV do 30.1. předá děkanovi TF společně s vyjádřením, že se skutečně jedná o vrcholového sportovce a s jeho zařazením do jedné ze 3 kategorií v závislosti na jeho sportovních výkonech. Po ukončení zimního semestru děkan nebo jím pověřený proděkan zhodnotí plnění studijních povinností příslušného studenta a pokud bude v souladu s níže uvedenými pravidly SPr, oficiálně studenta do SPr zařadí. Po zařazení do SPr bude student po každém semestru kontrolován, zda plní nastavené podmínky (jak sportovní, tak studijní). Podmínky do zařazení a setrvání v SPr 

Plnění studijního plánu v řádných termínech – složit všechny zapsané zápočty a zkoušky do průměru:

 • v bakalářském stupni studia: 2,20
 • v navazujícím magisterském stupni: 2,00

V doktorských programech musí student plnit svůj individuální harmonogram studia a nejpozději do 14 dnů po skončení každého semestru musí dodat k rukám děkana doporučující vyjádření svého školitele schválené vedoucím katedry, na které studuje.

Předložení přihlášky do 15.12. na KTV pro zařazení či setrvaní v SPr. Do přihlášky ve formě formuláře vydaného KTV student vyplní povinné položky - sportovní odvětví, výkonnost, dosažené výsledky za poslední rok aj. včetně potvrzení oddílu či národní sportovní federace a hodnocení oddílového nebo reprezentačního trenéra. V případě, že v průběhu roku, v němž je student zařazen do SPr, dojde k vážným změnám skutečností, které student uvedl do přihlášky, je student povinen tyto změny do 10 dnů písemně sdělit děkanovi fakulty.

Benefity studenta zařazeného do SPr
Mimořádné stipendium. Výše stipendia je stanovena podle zařazení studenta – vrcholového sportovce - do kategorie, která je navržena v doporučení z KTV podle sportovních výsledků studenta.

 • Nejvyšší kategorie, kategorie č. 1 – měsíční stipendium 7.000 Kč
 • Střední kategorie, kategorie č. 2 – měsíční stipendium 5.000 Kč
 • Nejnižší kategorie, kategorie č. 3 – měsíční stipendium 3.000 Kč

Stipendium je vypláceno v letním semestru v měsících únor až červen a v zimním semestru v měsících září až leden vždy v poloviční výši dané kategorie s tím, že pokud i na konci příslušného semestru bude student splňovat výše uvedené podmínky pro setrvání v SPr, bude mu v následujícím měsíci (LS - červenec, ZS - únor) doplacena jednorázově plná částka, tedy polovina měsíčního stipendia dané kategorie vynásobená pěti. V případě, že podmínky pro setrvání v SPr nebude k rozhodnému datu splňovat, bude z programu vyřazen a nebude se do něj moci již podruhé přihlásit. Rozhodným datem je míněno:

 • v ZS - poslední den zkouškového období
  v LS - datum posledního termínu konání zkoušek (z harmonogramu a.r. ČZU)

Zařazení do SPr pro příslušný semestr mu bude zapsáno do výkazu o studiu a bude sloužit pro rozhodování vyučujících o toleranci případné neúčasti studenta na výuce. Neúčast studenta bude omluvena na základě jím dodaného potvrzení o:

 • účasti na soutěžích s významem mistrovství ČR a větším (např. mistrovství Evropy apod.),
 • zahraniční přípravě (s klubem, s národní reprezentací),
 • akci národní reprezentace.

Student je povinen vystupovat na sportovních akcích jako důstojný reprezentant ČR a ČZU a jednat se zásadami „fair play“ tak, aby nepoškozoval dobré jméno ČZU. Ubytování na kolejích ČZU. Ubytováním na kolejích ČZU, které jsou umístěny mezi TF a sportovním areálem KTV, bude mít student snáze dostupnou jak účast na výuce, tak využití sportovišť KTV. V případě potřeby studenta možnost sestavení individuálního studijního plánu včetně rozložení studijních povinností na o rok prodlouženou dobu studia nad standardní – týká se Bc. a NMgr. stupňů studia. Zvýhodněné (a bezplatné) využívání sportovišť KTV ČZU k individuální sportovní přípravě (atletická dráha, posilovna, bazén apod.) po osobní domluvě na časovém harmonogramu se zástupcem KTV.

Závěrečná ustanovení
Tato směrnice byla schválena Akademickým senátem TF ČZU v Praze dne 24. dubna 2013.
Tato směrnice nabývá platnosti dnem 1. září 2013.

V Praze dne 29. dubna 2013

prof.Ing. Vladimír Jurča, CSc.

děkan