Podání přihlášky ke studiu

Promoce absolventů

Vážené absolventky, vážení absolventi,

pevně doufám, že epidemická situace se bude nadále zlepšovat a slavnostní promoce budou moci v tomto roce proběhnout. V letošním roce proběhnou i slavnostní promoce absolventů z roku 2020, které nemohly z důvodu nepříznivé epidemické situace proběhnout v původně plánovaném (a ani náhradním dubnovém) termínu.

Rozpis promocí je následující:

29.6.2021 promoce absolventů magisterského stupně studia z roku 2021 (9:00 IRTN, OPTN, TZSN, 11:00 SMADN, ZTN, TEEN, 13:00 absolventi kombinované formy studia Ing. oborů).

30.6.2021 promoce absolventů bakalářského stupně studia z roku 2021 (9:00 IRTB, OPTB, 11:00 SMADB, TTZOB, 13:00 IUB,TZSB, ZTB, 15:00 absolventi kombinované formy studia Bc. oborů).

 

1.7.2021 promoce absolventů bakalářského stupně studia z roku 2020 (9:00 SMADB, TZSB, TTZOB, 11:00 OPTB, IUB, 13:00 IRTB, ZTB, 15:00 absolventi kombinované formy studia Bc. oborů).

2.7.2021 promoce absolventů magisterského stupně studia z roku 2020 (9:00 SMADN, TZSN, ZTN, 11:00 OPTN, IRTN, TEEN, 13:00 absolventi kombinované formy Ing. oborů).

Zároveň si dovoluji požádat absolventky a absolventy z roku 2020, aby svůj zájem účasti na promoci potvrdili e-mailem na sekretariát děkana TF (Ing. Hana Tesson, tesson@tf.czu.cz). Své vyjádření k účasti na promoci (zájem či nezájem) zašlete nejpozději do 22.6.2021!

 

Vzhledem k níže uvedeným omezením, je přípustný počet osob přítomných v Aule ČZU omezen na max. 250. Z tohoto důvodu bude probíhat promoce po skupinách max. 40 absolventů tak, aby si každý mohl pozvat maximálně 5 hostů na svoji promoci.

 

Slavnostní promoce proběhnou podle platných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví - účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 250 osob s tím, že se všechny přítomné osoby prokáží, že splňují následující podmínky: účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a (s výjimkou dítěte do 6 let věku)prokáže, že:
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Dále všechny osoby použijí po celou dobu konání obřadu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

V závislosti na rozvolňování protiepidemických opatření se mohou výše uvedená opatření měnit, rozpis promocí jednotlivých skupin (datum a čas) však zůstane nezměněn. 

Děkuji za pochopení a těším se na shledaní v Aule ČZU.

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., děkan TF

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu