Podání přihlášky ke studiu

Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION Česká republika – INDIE (VES19IN)

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
31.07.2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Podprogram INTER-ACTION je určen na podporu mezinárodní spolupráce, konkrétně na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, ke kterým se váže platná dohoda/prováděcí dokument charakteru bilaterální mezivládní nebo mezirezortní dohody pro aktivity VaVaI. Ve své většině se jedná o země lokalizované mimo Evropskou unii a tudíž projekty, které nelze podpořit ani rámcovými programy financovanými z evropských zdrojů, ani strukturálními fondy kofinancovanými národními a evropskými zdroji.

Do této soutěže budou přijímány návrhy společných česko-indických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do těchto vědních oblastí:

  • informační a komunikační technologie;
  • přírodní vědy a biotechnologie;
  • nové materiály a nanotechnologie;
  • lékařské vědy (vč. farmaceutických věd) a bezpečnost potravin;
  • klimatické změny, životní prostředí a energetika

Uchazečem mohou být výzkumné organizace, malé a střední podniky.

Výše dotace: není stanovena
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích:  max. 100  %  způsobilých  nákladů  u  základního  výzkumu, 50  %  u  průmyslového  výzkumu, 25  %  u  experimentálního  vývoje, zvýšení míry podpory ovlivňuje např. spolupráce s podniky či veřejné šíření výsledků, podrobněji v nařízení zde. Konečnou výši podpory u jednotlivých uchazečů a návrhů projektů stanoví poskytovatel v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 651/2014, s ohledem na konkrétní návrh uchazeče a výši poskytovatelem uznaných nákladů projektu, a to na základě výsledků hodnocení návrhu projektu ve veřejné soutěži.
Doba řešení:  3 roky, počínaje nejdříve dnem 1. 1. 2020 a ukončením nejpozději do 31. 12. 2022
Předkládání projektových žádostí: od 22. 3. 2019 do 31. 7. 2019 (interní termín je stanoven na 29. 7. 2019)

Více informací na intranet.czu.cz v sekci Věda, výzkum a projekty nebo stránkách výzvy.

English ☰ Menu