Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy...

Na katedře zemědělských strojů je řešena problematika přemísťování půdních částic stroji a pracovními operacemi při zpracování půdy – jako součást studia erozních procesů v půdě. Řešení probíhá v rámci projektu Ministerstva zemědělství ČR č. QJ1520028 s názvem „Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích.“ Koordinačním pracovištěm je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Zodpovědným řešitelem za ČZU je prof. Ing. Josef Hůla, CSc. Dosavadní výsledky měření ukazují na výrazné odlišnosti v působení strojů a pracovních operací při zpracování půdy na posun půdních částic.